Skip to content
Deze repo bevat de code voor de referendum handtekeningen tool.
Go CSS JavaScript HTML Ruby Shell Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
cupido
data
db
docs
doublecount
frontend
kantklosser
maillist
storage
stresser
.gitignore
Makefile
README.md

README.md

referendum.nl

Project structuur

cupido - API server (http api, encryption, storage)

API

cupido draait een HTTP API waarmee nieuwe handtekeningen kunnen worden opgeslagen op de server, om op een later tijdstip uitgeprint te worden.

Voor het opslaan van de gegevens is slechts een simpele HTTP POST call nodig, met in de body JSON data. De JSON data is een object met de volgende velden:

 • voornaam (string) - "eerste officiele voornaam"
 • tussenvoegsel (string)
 • achternaam (string)
 • geboortedatum (string) - volgt formaat "dd-mm-yyyy"
 • geboorteplaats (string)
 • straat (string)
 • huisnummer (string) - huisnummer inclusief toevoeging
 • postcode (string)
 • woonplaats (string)
 • handtekening (string) - base64-encoded jpg of png (nog af te spreken)
 • captchaResponse (string) - captcha response code, zie onder

De response bevat een JSON object met slechts twee mogelijke velden:

 • success (boolean) - indien false zal het object ook de error bevatten
 • error (string, optioneel) - error string welke aangeeft wat er mis is met het request, zie onder voor lijst mogelijk errors

Mogelijke error values:

 • form values missing or invalid - one or more values are not correct or missing
 • captcha invalid
 • image invalid - this could be either the base64 decoding, or the image format itself
 • mail has been used - email address was used in an earlier handtekening

Captcha

Om misbruik te voorkomen gebruiken we reCaptcha v2. Het best is deze te gebruiken met callback functie in de javascript. Dit maakt de app gebruiksvriendelijk en foolproof.

Meer informatie: https://developers.google.com/recaptcha/docs/verify

Encryptie van handtekeningen en n.a.w. gegevens

Handtekening en naw gegevens worden asymetrisch encrypted opgeslagen op de server. Op deze manier word gegarandeerd dat er geen opgeslagen persoonsgegevens in handen van hackers kunnen vallen. De data word ge-encodeerd met protobuf (handtekening.proto) en versleuteld met een AES-CFB met een random key. De random key word opnieuw versleuteld met RSA. Alleen de RSA public key is aanwezig op de server. De AES encrypted data en de RSA encrypted AES key worden tesamen opnieuw ge-encodeerd met profobuf (gph.proto).

Opslag van encrypted gegevens

De gegevens worden direct op ssd opgeslagen. 1 bestand per handtekening met als naam <ID>.gp. 1000 bestanden per map. mapnamen zijn genummerd naar floor(ID / 1000) + 1. Op deze manier zijn de gegevens gemakkelijk te downloaden.

Hashing van IP en naw

Om dubbele uploads te herkennen word er twee sha256 hashes gemaakt en opgeslagen. De eerste is een hash van het IP address van de client. Deze mag vaker voorkomen, maar zodra dit er erg veel worden zal het opvallen. De tweede is een hash van n.a.w., deze mag maar eenmaal voorkomen. De kans dat twee verschillende personen dezelfde n.a.w. hebben is nihil, en zo'n registratie zal dan ook door de kiesraad worden afgekeurd.

Database structuur: (.dbm file in docs is te bewerken met pgmodeler) Database geenpeil

kantklosser - printing application (decryption, pdf rendering)

kantklosser converteert encrypted data naar printbare pdf's. kantklosser verwacht daarbij dezelfde directory structure waarmee cupido opslaat.

You can’t perform that action at this time.