Skip to content
Introduction lessons in Javascript for CoderDojo
HTML JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
node-webkit
.bowerrc
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.jshintrc
.travis.yml
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
bower.json
package.json

README.md

CoderDojoJavascript

Introductie lessen in Javascript voor CoderDojo.

Open onderstaande link om de lessen te starten:

http://geenentijd.github.io/CoderDojoJavascript/

Offline gebruiken

Je kan dit ook offline gebruiken met behulp van nwjs.

Download de laatste versie: http://nwjs.io

Download de laatste versie van onze package: http://geenentijd.github.io/CoderDojoJavascript/package.nw

Voeg de package toe aan de nwjs folder en start nw.

Help Ons

Ervaar je problemen, weet je verbeteringen maak dan een issue aan.

Wil je bijdragen aan het project, check de wiki.

Auteur

Glenn Geenen

Met dank aan

Filip Smets

Toon Van de Putte

Maarten Cautreels

CoderDojo Lier

You can’t perform that action at this time.