Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geidh.uk

Gàidhlig (English below)

Bidh Geidh.uk [^1] a’ toirt thugaibh sa Ghàidhlig na naidheachdan LGBT+ as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.

Chaidh a stèidheachadh ann an 2008 mar Naidheachdan Pinc le Crìstean MacMhìcheil nuair a bha e na oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

‘S e prìomh-amasan Geidh.uk a bhith:

  • a’ tabhann seirbheis naidheachd do Ghàidheil LCDTE+;
  • a’ brosnachadh cultar, dualchas agus ealain LCDTE+ taobh a-staigh coimhearsnachd na Gàidhlig;
  • a’ brosnachadh co-ionnanachd agus iomadachd;
  • a’ lughdachadh iomallachd sa choimhearsnachd LCDTE+ Gàidhealach le bhith a’ cruthachadh cheanglaichean brìoghmhor agus luachmhor.

Nòtaichean

[^1]: Nòta mun ainm - 'S e an adhbhar nach bi sinn a' cleachdadh Gèidh.uk ann an ainm an làraich nach eil URLan le stràcan nam broinn air an taisbeanadh gu ceart anns a h-uile àite. Ma choimheadas tu air an ìomhaigh gu h-ìosal chì thu gu bheil Gèidh.uk air a thaisbeanadh mar xn--gidh-50a.uk air sgàth 's gu bheil stràc air an e.

Nòta mun ainm


English

Geidh.uk [^2] is a Gaelic medium LGBTQ news blog.

It was established in 2008 as Naidheachdan Pinc (Pink News) by Chris Mitchell when he was a student at Sabhal Mòr Ostaig.

Our aims are to:

  • provide a new service to LGBTQI+ Gaelic speakers;
  • promote LGBTQI+ culture, heritage and art amounst the Gaelic community, and vice-versa;
  • promote equality and diversity;
  • reduce isolation in the Gaelic LGBTQI+ community by creating meaningful and valuable.

[^2]: A note about the name - The reason we use Geidh.uk instead of Gèidh.uk in the website name is because URLs containing accents are not displayed correctly in every situation. If you look at the image below you will see that Gèidh.uk is displayed as xn--gidh-50a.uk because of the accent on the e.

Nòta mun ainm

About

A' toirt thugaibh na naidheachdan LCDTE+ Albannach as ùire • Bringing you the latest LGBTI news from Scotland

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published