Skip to content
A Java Application for a simple CRUD with Java Persistence API
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
README.md
pom.xml

README.md

Java Persistence API ile Veritabanı İşlemleri ( CRUD )

JPA kullanarak veritabanına kayıt ekleme, silme, güncelleme gibi işlemler yaptık. Proje hakkında daha detaylı bilgiye, adım adım (step by step) bir proje oluşturmaya linkten ulaşabilirsiniz.

Bu projeyi kullanmadan önce, persistence.xml dosyasındaki veritabanı kullanıcı adımızı ve parolamızı ayarlamayı unutmayalım. Dosya src / META-INF / klasöründedir. Ayrıca MySQL üzerinde çalışıyorsak yeni schema oluşturmayı atlamamalıyız.

Kullanılan Yapılar
  • Java Persistence API
  • EclipsLink
  • MySQL
You can’t perform that action at this time.