Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (24 sloc) 1.49 KB

Release notes StUF-Geo BAG versie 1.0.2 (Geo-BAG koppelvlak)

De 1.0.2-release is een bug-fix release van de StUF-Geo BAG berichtenstandaard.

De volgende issues zijn opgelost:

 • #27 Veldlengte voor foutcode-geoBAG te kort.
 • #33 een geometriën toegestaan in GeoBAG1.0.1
 • #34 Kennisgevingen van invloed op BGT
 • #35 BGR-VOC vervangen door BGR-VOCDEEL en BGR-VOCHEEL

1-inleiding.md

 • URL-verwijzing naar GEMMA referentiecomponenten gerepareerd.

4-berichten.md

 • In paragraaf BAG-kennisgevingen de gebeurtenissen verwijderd met verwijzing naar bijlage 1.

bijlage1-gebeurtenissen.md

 • BGR-VOC gesplitst in BGR-VOCDEEL en BGR-VOCHEEL (issue #35)
 • Toegevoegd concepten/waarden: BAG-IO, BAG-BN, BAG-FGO, BAG-IN, BGR-BIG (issue #34)
 • Sortering waarden alfabetisch

xmlschema/1.0.2/geoBAG0100/geoBAG0100_bg0310_ent.xsd

 • ComplexType BG:GeometrieVlak-geoBAG en BG:GeometriePunt-geoBAG verwijderd; verwijzing bij elementen gewijzigd van BG:GeometrieVlak-geoBAG naar BG:GeometrieVlak-e en BG:GeometriePunt-geoBAG naar BG:GeometrieVlak-e (issue #33)

xmlschema/1.0.2/geoBAG0100/geoBAG0100_bg0310_msg.xsd

 • Pattern value bij FoutCode-geoBAG gewijzigd van [a-zA-Z0-9]{7} naar [a-zA-Z0-9]{1,7} (issue #27)

GeoBAG/waardelijst/1.0.2/codeList_Gebeurtenis.rdf

 • BGR-VOC gesplitst in BGR-VOCDEEL en BGR-VOCHEEL (issue #35)
 • Toegevoegd concepten/waarden: BAG-IO, BAG-BN, BAG-FGO, BAG-IN, BGR-BIG (issue #34)
 • Sortering waarden alfabetisch