Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Domeinwaardelijst voor verhardingssoorten uitbreiden met -hout- (4302) #117

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

In Leiden komen relatief veel bruggen voor met een houten dek. Het wegdeel dat daar op ligt kan nu niet van de juiste verhardingssoort worden voorzien.
Dit komt in meer waterrijke omgevingen voor.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Domeinwaardelijst uitbreiden

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Sep 26, 2017

Dan ook overwegen om metaal en kunststof opnemen bij fysiekvoorkomen van wegdelen en terreindelen.

@hvee

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jan 25, 2018

I.pv. kunststof het woord composiet gebruiken

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.