Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Expliciet opnemen zomer/wintertijd bij IMGeo-tijdstippen (5032) #13

Closed
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

In de BGT gegevenscatalogus wordt niet expliciet vastgelegd of rekening wordt gehouden met zomer/wintertijd conform Midden-Europese Zomertijd (MEZT).

In de nieuwe catalogus BAG wordt er voor gekozen om wel expliciet op te nemen dat rekening wordt gehouden met zomer/wintertijd:

“Als tijdstip (datum en tijd) voor ontstaan, wijzigen en vervallen van objecten geldt het uitgangspunt dat hierbij de tijdzone voor Nederland van kracht is: in de winter wordt de wintertijd aangehouden oftewel Midden-Europese Tijd (MET) en in de zomer wordt de zomertijd aangehouden oftewel Midden-Europese Zomertijd (MEZT). Om dubbele tijdstippen te voorkomen mag in de nacht van zomertijd naar wintertijd (oftewel de nacht van zaterdag op zondag in het laatste weekend van oktober wanneer de klok een uur teruggaat van 03:00 uur naar 02:00 uur) geen tijdstip toegekend worden aan (versies van) objecten.”

Het lijkt zinvol in het kader van samenhang om hier bij aan te sluiten en ook expliciet vast te leggen dat zomer/wintertijd gevolgd moet worden.

Toelichting:

In een volgende versie van de BGT gegevenscatalogus dient paragraaf 4.5.3 te worden aangepast conform bovenstaande tekst, waarbij nog expliciet de relatie met de wettelijke regelingen opgenomen kan worden: De Wet tot nadere regeling van de wettelijke tijd . Dit is inclusief zomer- en wintertijd conform het Besluit vaststelling zomertijd .

Oplossingsrichting:

Tijdzone in catalogus aanpassen

@bertdrenth

This comment has been minimized.

Copy link

commented Dec 8, 2017

Er is sprake van dat de EU stopt met zomer en wintertijd een aantal landen hebben dat voorgesteld.
Is het niet verstandig om te wachten op dit Europees besluit.

hvee added a commit that referenced this issue Feb 13, 2018

Update bgt-04-datakwaliteit.md
Oplossen issue #13

@hvee hvee added this to the IMGeo2018 milestone Feb 13, 2018

@hvee

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Feb 13, 2018

Opgelost in dc4dfff

@hvee hvee closed this Feb 13, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.