Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Beter onderscheid gewenst tussen Muur, Kademuur en Keermuur. Ook damwand erbij betrekken. (5033) #14

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

Soms zijn er keuzes mogelijk bij het classificeren van deze objecten. Dat is uit oogpunt van uniformiteit ongewenst.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Definities in geg.cat. aanscherpen. Duidelijke vbn in obj.hb.

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Sep 26, 2017

Misschien een beslisboom toevoegen...

@hvee

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Nov 21, 2017

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Mar 8, 2018

De volgende opmerking wordt vanuit Gemeente Valkenburg gemaakt:

_Wij gaan onze kunstwerken onderwerpen aan de nodige verplichte controle.

Nu zag ik in de online versie van het BGT handboek dat het niet mogelijk is een hekwerk (type scheiding als lijn) te registeren in de BGT welk op een Kademuur (Vlak) is geplaatst.

Klopt dit want dit zou toch een geweldige beperking opleveren in de eenduidigheid van registreren.
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/scheiding/kademuur_
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.