Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Volgorde aanmaken/verzenden van berichten #157

Open
adbgnm opened this issue Sep 15, 2017 · 2 comments
Open

Volgorde aanmaken/verzenden van berichten #157

adbgnm opened this issue Sep 15, 2017 · 2 comments

Comments

@adbgnm
Copy link
Contributor

@adbgnm adbgnm commented Sep 15, 2017

In §2.8.4 van de specificaties van het Geo-BOR berichtenverkeer staat dat:

“In Geo-BOR berichtenverkeer kunnen berichten in willekeurige volgorde worden verzonden. De verwerking van een wachtrij van ontvangen berichten geschiedt op volgorde van tijdstipBericht conform de StUF-standaard (bron: [StUF]).”

De StUF-standaard stelt wel als randvoorwaarde dat het tijdstipBericht van een bericht groter is dan het tijdstipBericht van alle eerder door een systeem aangemaakte berichten. De specificaties van het Geo-BOR berichtenverkeer geven onduidelijkheid in relatie tot deze StUF-eis, vooral wanneer latere kleine berichten, eerder verstuurde grote berichten inhalen.

Oplossingsrichting:

Opnemen in specificaties wat de juiste wijze van aanmaken en verzenden is:

  1. bericht aanmaken,
  2. bericht verzenden,
  3. wachten op synchrone bevestiging (Bv03 of Fo03) en
  4. dan volgend bericht aanmaken met nieuw/later tijdstipBericht.
@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@adbgnm adbgnm commented Sep 15, 2017

Er wordt een werkafspraak opgesteld.

“Een volgend bericht wordt pas aangemaakt en verstuurd na ontvangst van een bevestigingsbericht (Bv03) of foutbericht (Fo03) op het voorgaande bericht.”

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@adbgnm adbgnm commented Jan 16, 2018

Werkafspraak opgesteld, opnemen in standaard

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.