Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Onderscheid Scheiding en Overige Scheiding laten vervallen (4999) #28

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

Verzoek: Geen onderscheid meer tussen Scheiding en Overige Scheiding op basis van omvang.

Toelichting: Er is semantische gezien geen onderscheid tussen Scheiding en Overige Scheiding. Rijkswaterstaat heeft alle scheidingen nodig en registreert deze op één manier, ongeachte de omvang. Scheidingen classificeren afhankelijk van de omvang is bewerkelijk. Daarnaast zouden kleine scheidingen dan niet geleverd hoeven te worden. Dat is verlies van reeds ingewonnen informatie. Rijkswaterstaat kan hier gedetailleerdere informatie leveren dan gevraagd.

Gerelateerde meldingen #4404 en #4416

Toelichting:

Onderscheid Scheiding en Overige Scheiding laten vervallen
Verzoek: Geen onderscheid meer tussen Scheiding en Overige Scheiding op basis van omvang.

Toelichting: Er is semantische gezien geen onderscheid tussen Scheiding en Overige Scheiding. Rijkswaterstaat heeft alle scheidingen nodig en registreert deze op één manier, ongeachte de omvang. Scheidingen classificeren afhankelijk van de omvang is bewerkelijk. Daarnaast zouden kleine scheidingen dan niet geleverd hoeven te worden. Dat is verlies van reeds ingewonnen informatie. Rijkswaterstaat kan hier gedetailleerdere informatie leveren dan gevraagd.

Oplossingsrichting: De eis voor minimale grootte laten vervallen, zodat alles als Scheiding kan worden geleverd.

Oplossingsrichting:

De eis voor minimale grootte laten vervallen, zodat alles als Scheiding kan worden geleverd

@hvee

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jan 10, 2018

Wat volgens mij wat naar de achtergrond is geraakt is het feit dat de BGT verplicht is en IMGeo niet. Wanneer je nu het onderscheid tussen Scheiding en Overige scheiding zou laten vervallen worden alle scheidingen, ook die met minimale afmetingen, verplichte BGT-inhoud. Welke bronhouder zit hier op te wachten?

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 20, 2018

In de BGT van 13 januari 2018 zitten 570.691 scheidingen van type hek van 371 verschillende bronhouders die kleiner zijn dan 10 meter.

92 bronhouders hebben een OverigeScheiding van het type hek opgevoerd die groter is dan 10 meter. Ofwel de eis in de BGT catalogus: Scheidingen van het type hek die een minimale lengte van 10m en een minimale hoogte van 1m hebben, worden vastgelegd.

wordt niet opgevolgd door bronhouders.

Voorstel: verschil tusssen Scheiding en Overige Scheiding laten vallen en minimale eisen stellen wat bronhouder voor BGT moet doen (nl. hek van meer dan 10 meter lengte en hoger dan 1 meter opnemen), en in IMGeo+ verduidelijken dat ook afwijkend mag worden opgenomen (dus kleinere hekken).

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 20, 2018

Nieuwe situatie BGT

Voor de BGT mogen onderbrekingen in scheidingen van minder dan 1 meter genegeerd worden.

Voor de BGT dienen scheidingen van het type hek met een lengte van 10 meter of meer en een hoogte van 1 meter of meer worden opgenomen.

Nieuwe situatie IMGeo:

In IMGeo mogen onderbrekingen in scheidingen van minder dan 1 meter opgenomen worden.
In IMGeo mogen scheidingen van het type hek met een lengte van minder dan 10 meter en/of een hoogte van minder dan 1 meter worden opgenomen.

Ook nalopen voor andere typen Scheiding.

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 20, 2018

Dus conclusie/voorstel: Scheiding en OverigeScheiding gaan in IMGeo op in 1 object, t.w. Scheiding

@adbgnm adbgnm added this to the Wijzigingsvoorstel IMGeo2018 milestone Feb 20, 2018

@ArjanWSHD

This comment has been minimized.

Copy link

commented Feb 26, 2018

Onder een scheiding wordt ook walbescherming verstaan. Deze is verplicht, maar wordt niet verder gespecificeerd. Is een beschoeiing in een watergang daarmee ook een verplichte scheiding? Dit jaagt waterschappen nogal op kosten en wie zit er te wachten op deze informatie als verplicht onderdeel. Moeten we dit nog aanscherpen in deze discussie?

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented May 29, 2018

@ArjanWSHD

Walbscherming komt in de BGT voor met de volgende definitie:

walbescherming Een nagenoeg verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te
voorkomen, niet zijnde een kademuur. (bron: IMGEO 1.0)

Van een beschoeiing vind ik de volgende definitie:

Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.

Lijkt me daarmee dat een beschoeiing voldoet aan de definitie van walbescherming in BGT.

@ArjanWSHD

This comment has been minimized.

Copy link

commented May 30, 2018

@adbgnm
Daar was ik al bang voor. Wat is de meerwaarde om alle beschoeiingen vast te leggen in de BGT? We nemen toch ook niet alle afrasteringen op in de BGT? Mijn verzoek is dan ook om hier aan te scherpen en alleen die walbeschermingen op te nemen die voor de gebruiker logsich zijn om in de BGT te zien, dus de echte kademuren etc en niet de constructies die amper zichtbaar zijn als een sloot vol riet staat. De beschoeiingen zijn typisch beheerobjecten voor een waterschap en voegen volgens mij niets toe aan de inhoud van de BGT.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.