Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Meerdere posities in nummeraanduidingreeks Pand (4562) #3

Open
adbgnm opened this issue Jul 11, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 11, 2017

In de StUF-Geo IMGeo XSD is het toegestaan om bij een nummeraanduidingreeks meerdere posities op te nemen. In BGT context is het niet toegestaan om meerdere posities bij een Pand-nummeraanduidingreeks op te nemen (bij OpenbareRuimte wel).

In volgende versie berichtenstandaard analyseren of/hoe dit probleem opgelost moet worden.

===
Voorts extra eisen opnemen in informatiemodel over opmaak NAR en nevenadressen van een Pand. Zie ook werkafspraak.

N.B. in de werkafspraak staat dat in een reeks ook de toevoeging opgenomen kan worden. Kaartbeeld zou te druk kunnen worden. Dit als aandachtspunt meenemen bij herziening eisen opmaak NAR.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Op termijn berichtschema's aanpassen

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Nov 21, 2017

In H5 staat dat:

Indien meer dan 1 verblijfsobject in een Pand dan geen huisnummertoevoeging opnemen (afbeelden).

In 8.20.1 van de catalogus (attribuut nummeraanduidingreeks) staat dat huisnummer en huislettter niet worden opgenomen. Dit is niet consistent met H5.

Eventueel opnemen beslisboom voor huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging bij nummeraanduidingreeks.

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Dec 12, 2017

Als huisnummertoevoeging in reeks, dan regels nodig voor de sortering van de huisnummertoevoegingen. Voorstel in de regel 'numeriek', en niet alfanumeriek:

VOORBEELD ALFANUMERIEKE SORTERING (NIET GOED):

Reeks wordt: 3L/1-3L/9

Nummeraanduidingen/verblijfsobjecten:
3L/1
3L/10
3L/11
3L/12
3L/13
3L/14
3L/15
3L/16
3L/17
3L/18
3L/19
3L/2
3L/20
3L/21
3L/22
3L/23
3L/24
3L/3
3L/4
3L/5
3L/6
3L/7
3L/8
3L/9

VOORBEELD NUMERIEKE SORTERING (GOED):

Reeks wordt: 3L/1-3L/24

Nummeraanduidingen/verblijfsobjecten:
3L/1
3L/2
3L/3
3L/4
3L/5
3L/6
3L/7
3L/8
3L/9
3L/10
3L/11
3L/12
3L/13
3L/14
3L/15
3L/16
3L/17
3L/18
3L/19
3L/20
3L/21
3L/22
3L/23
3L/24

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 20, 2018

Nagaan in hoeverre UML moet worden aangepast moet worden. Schema past daarop mee aan.

Anders opnemen eis werkafspraak nummeraanduidingreeksen (https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150622_BGT-werkafspraak-nummeraanduidingreeksen.pdf) in catalogus. Bovenstaande opmaak voor sortering komt in vraag/antwoord (besproken in leveranciersoverleg van november 2017).

@adbgnm adbgnm self-assigned this Feb 20, 2018

@adbgnm adbgnm added this to the Wijzigingsvoorstel IMGeo2018 milestone Feb 20, 2018

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 21, 2018

Rondom nummeraanduidingreeksen zijn een aantal onduidelijkheden die opgelost moeten worden in de volgende versie van IMGeo:

  1. Rotatie: deze dient minimaal te zijn, echter niet 0 maar de gevel mee zodat bekend is bij welke openbare ruimte / straat het huisnummer hoort. Dit is nergens vastgelegd.
  2. In het speciale geval als er één verblijfsobject over meerdere Panden ligt, moet dan bij elk Pand het huisnummer worden opgenomen, of maar bij één Pand (bijv. met toegangsdeur tot verblijfsobejct vanaf straat) om het huisnummer maar 1 maal in de kaart te hebben).
  3. De opname en sortering van huisnummertoevoegingen in nummeraanduidingreeksen. (Werkafspraak en catalogus zijn nu niet consistent)
@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Mar 12, 2018

Extra nog oplossen: hoe plaats je een huisnummer in een heel klein Pand (of in een Pand dat bestaat uit 4 pijlers)...? En hoe los je dit op in de visualisatie ('bijpijlen')?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.