Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Grote of samengestelde meerpalen kunnen alleen als punt worden opgenomen wat niet de juiste weergave geeft van de werkelijkheid (5001) #39

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

-Meerpaal: Rijkswaterstaat onderscheidt ook meerstoelen als: “In water staand samenstel van drie of meer in de bodem geplaatste palen of kokers (opgevuld met zand of beton), boven water verbonden door gordingen (houten of stalen balken) om schepen aan vast te leggen of af te remmen.” Zie bijgevoegde foto’s voor enkele voorbeelden. Ik neem aan dat dit binnen IMGEO ook onder meerpaal valt. Meerstoelen zijn echter zodanig groot dan we ze liever als vlak vastleggen.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Grote of samengestelde meerpalen ook als vlak object kunnen opnemen in IMGeo

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.