Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Opdeling van objecten o.b.v. van talud verplaatsen van IMBGT naar optionele IMGEO model (4928) #51

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

Keringen en dijken dienen volgens het IMBGT model te worden opgesplitst obv talud (incl teen en kruinlijnen). Echter in de praktijk blijkt dat een aantal waterschappen geen bronhouder willen zijn van keringen. Door het landbouwkundig gebruik wordt EZ dan bronhouder van de dijken en keringen en dient EZ de keringen obv talud onder te verdelen en teen en kruinlijnen toe te voegen. EZ heeft te weinig kennis en middelen om dit volgens het model te karteren. Daarnaast is EZ ook niet de bronhouder met het meeste belang bij de gedetaileerde opname van keringen in de BGT. Dit zouden volgens EZ de beheerders (waterschappen en RWS) moeten zijn.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Opdeling van objecten obv van talud verplaatsen van IMBGT naar optionele IMGEO model

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Sep 26, 2017

Dit is geen model-opmerking maar een bijhoudings/procesafspraak (wie beheert de gegevens van welke object).

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.