Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Diverse IMGeo toevoegingen en wijzigingen (4899) #70

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

Het betreft een verzamellijst die NedGraphics en Vicrea al eens eerder hebben ingebracht (i.v.m. uitbreiding van het StUF-Geo BOR koppelvlak). De lijst is ontstaan door onze ervaringen in de BGT transitiefase bij bronhouders door de softwareleveranciers.Toelichting:

De lijst staat in een word document dat te groot is als bijlage in Mantis. Te vinden op P:\P216 BGTIMGeo standaard\IMGeo 2017\meldingen softwareleveranciers\Ontbrekende attribuutwaarden BGT-IMGeo geintegreerde lijst Nedgraphics en Vicrea.docx

Aangeleverd door Wouter Botman in een email naar Linda 14-11-2016.

Oplossingsrichting:

Informatiemodel uitbreiden

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.