Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

De wens is om niet-bgt IMGeo-objecten op te nemen als opdelend in de BGT (4670) #96

Open
adbgnm opened this issue Jul 12, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@adbgnm
Copy link
Contributor

commented Jul 12, 2017

Er bestaan IMGeo-objecten met vlakgeometrie die niet als verdieping van een BGT-object gelden, maar een uitbreiding betreffen van de betreffende BGT-populatie. Dat impliceert dat, wanneer een IMGeo-object een waarde voor de rel.hte = 0 heeft er onder dat vlak nog een BGT-object met rh = 0 moet voorkomen. Dat wordt door bronhouders als lastig ervaren.

Toelichting:Oplossingsrichting:

Bespreken in betreffende gremia

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Dec 12, 2017

Overweging: optionele vlakobjecten mee laten doen in de topologische structuur.
Dus alleen punt- en lijnobjecten zijn inrichtend.

Voor uniforme BGT slimme visualisatieregels/algoritmen bedenken, bijv. o.b.v. BRT, of mapping van IMGeo+ object naar BGT-object, bijvoorbeeld boomspiegel -> begroeidterreindeel.

Dus als bronhouder bijvoorbeeld een boomspiegel opneemt dan maakt deze boomspiegel een gat in het onderliggende terreindeel.

hvee added a commit that referenced this issue Dec 13, 2017

@hvee

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Dec 13, 2017

Opgelost in 1e13390

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 18, 2018

Uit informele consultatie komen de volgende aandachtspunten:

  1. Niet alle objecten horen op niveau 0 (luifel, duiker). Dit duidelijk specificeren.
  2. Niet alle objecten op niveau 0 zouden opdelend moeten zijn, bijvoorbeeld faunavoorziening, wegmarkering, ponton. Lijst met classificaties nalopen en beoordelen of er nog uitzonderingen moeten zijn.

@adbgnm adbgnm reopened this Feb 18, 2018

@adbgnm

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented Feb 18, 2018

Verzoek is om bij de niet opdelende objecten zoals b.v. bordes en vispassage in het objectenhandboek duidelijker te vermelden dat deze objecten niet opdelend zijn en daarom ook niet als zodanig gebruikt mogen/kunnen worden. Nu is het niet duidelijk waardoor er verschil van inzicht is tussen bronhouders.

@rhuesken

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 20, 2018

Uit deze toelichting leid ik af dat sommige objecten wel deelnemen aan de topologische structuur en andere niet, op basis van hun type. Mogelijk worden hiervoor per type aanvullende opmerkingen in de BGT standaard opgenomen.
Dat is niet wenselijk, omdat dit heel veel extra complexiteit toevoegt aan de topologische controles.
Oplossing: Per object type (b.v. Scheiding) zijn alle typen BGT inhoud, behalve de objecten met het type 'niet-bgt'. Hierdoor doet alle vlak geometrie met een bgt_type <> 'niet-bgt' mee met de topologische structuur.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.