Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Ontbreken van de waarde "Niet authentiek" #85

Open
architolk opened this issue Jul 30, 2019 · 8 comments
Open

Ontbreken van de waarde "Niet authentiek" #85

architolk opened this issue Jul 30, 2019 · 8 comments

Comments

@architolk
Copy link
Contributor

@architolk architolk commented Jul 30, 2019

Het aspect "authentiek" is een verplicht veld. Echter, de waardelijst voor dit veld kent alleen de mogelijkheid om waarden in te vullen in elk een bepaalde mate van authenticiteit hebben. De waarde "Niet authentiek" lijkt te ontbreken.

@dkrijtenburg-GNM

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@dkrijtenburg-GNM dkrijtenburg-GNM commented Jul 30, 2019

de betekenis van basisgegeven is dat het niet authentiek is.

@GeraldGrootRoessink

This comment has been minimized.

Copy link

@GeraldGrootRoessink GeraldGrootRoessink commented Aug 14, 2019

De term basisgegeven is misschien niet genoeg. Het hebben zogenaamde wettelijke basisregistraties met daarin authentieke gegevens (dus verplicht gebruik) maar ook niet verplichte gegevens. Daarnaast kent de overheid nog veel meer wettelijke registraties (bij DUO minstens 5). Dat zijn dus geen "basisregistraties" maar we maken ons wel op om die in hetzelfde stramien te gieten.

@lennartvanbergen-kadaster

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@lennartvanbergen-kadaster lennartvanbergen-kadaster commented Sep 26, 2019

Er zijn een aantal waardes, voor een aardig scala aan mogelijkheden.

Authentiek, Basisgegeven, Landelijk kerngegeven, Gemeentelijk kerngegeven, Overig

Dit is vooralsnog voor alle modellen tot nu toe genoeg gebleken.

Als eentje ontbreekt, of als een definitie niet helder is, of verruimd moet worden om iets in onder te kunnen brengen ... graag.

Bv. als blijkt dat je alles onder Overig plaatst en daar een belangrijke onderscheid in zit.

@lennartvanbergen-kadaster

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@lennartvanbergen-kadaster lennartvanbergen-kadaster commented Sep 26, 2019

@GeraldGrootRoessink @architolk Zien jullie op basis van de toelichting reden om een waarde toe te voegen?

@GeraldGrootRoessink

This comment has been minimized.

Copy link

@GeraldGrootRoessink GeraldGrootRoessink commented Sep 29, 2019

Er zijn meer wettelijke registraties zijn dan basisregistraties. Gebaseerd op een wet maar geen officieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Er zitten geen authentieke (verplicht gebruikte) gegevens in. De term basisgegeven lijkt gereserveerd voor gegevens in basisregistraties die niet authentiek zijn. Dat voelt voor mij als niet dekkend. Ik zou graag de term basisgegeven omdopen tot "wettelijk gegeven". Dat is bruikbaar voor gegevens in wettelijke registraties.

@lennartvanbergen-kadaster

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@lennartvanbergen-kadaster lennartvanbergen-kadaster commented Oct 3, 2019

De term basisgegeven lijkt gereserveerd voor gegevens in basisregistraties die niet authentiek zijn.

Ja, dat is zo.

"wettelijk gegeven". Dat is bruikbaar voor gegevens in wettelijke registraties.

Ja, dat is een betere term.
Al heeft omdopen impact op bestaande modellen. En beide termen naast elkaar lijkt overlap, dus omdopen is de betere suggestie.

Moeten dit eigenlijk afstemmen met de stelselcatalogus en andere basisregistratie partijen ...

Goed, volgens mij zijn we in ieder geval het met elkaar eens dus we gaan hier uit komen. Dank.

@lennartvanbergen-kadaster

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@lennartvanbergen-kadaster lennartvanbergen-kadaster commented Oct 3, 2019

Voorstel om de consultatie mee in te gaan (wat op zeer korte termijn in):

basisgegeven : wettelijk gegeven uit een basisregistratie
wettelijk gegeven : wettelijk gegeven uit een wettelijke registratie

@dkrijtenburg-GNM

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@dkrijtenburg-GNM dkrijtenburg-GNM commented Oct 3, 2019

tabel in 5.11 en tekst in 2.13.1 aangepast

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
4 participants
You can’t perform that action at this time.