Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
SenseAms2STA.postman_collection.json
nodered-flow.json
nodered1.jpg
postman1.jpg
sens-ams-1.json

README.md

Water Metingen uit mijnomgeving SenseMakersAms

Door: Just van den Broecke.

De data is beschikbaar via een MQTT endpoint mqtt.sensemakersams.org:9998 Topic pipeline/mijnomgeving/# . De STA server is de GOST Server op https://sta.map5.nl/gost/v1.0 en bijbehorende MQTT (mosquitto) server. In eerste instantie alleen Water Temperatuur uitgevoerd. Ter oefening kan ook Water EC (resistance) gedaan worden.

Dit is uitgewerkt volgens de hybride methode. Deze volgt dezelfde conventie als de GOST Workshop.

Er zijn twee hoofdstappen.

 1. "Provisioning": aanmaken STA Entities: Thing, Sensor, ObservedProperty, Datastream via HTTP
 2. "Observation upload": MQTT naar STA via MQTT in naar MQTT out mapping

Ad 1) dit is nodig omdat Observations uiteindelijk aan een Datastream gekoppeld moeten worden.

 • Voor ieder device (met dev_id (imei)) wordt een Thing aangemaakt.
 • Eenmalig wordt voor "Water Temperatuur" een Sensor en ObservedProperty aangemaakt.
 • De Datastream wordt aangemaakt en koppelt Thing, Sensor, ObservedProperty en levert een id voor de latere MQTT publish Topic.

We gebruiken hier Postman Desktop maar kan natuurlijk ook met curl of nog beter: in Python.

Ad 2) hierbij is volgende nodig:

 • ieder inkomend MQTT bericht wordt omgezet naar een Observation, het dev_id bepaalt welk Thing het is
 • het STA id van de Datastream bepaalt het MQTT Topic waarop gepubliceerd moet worden.

(We zouden natuurlijk ook MQTT In naar HTTP POST Observations, kunnen mappen maar is andere methode).

Tools

 • mosquitto_sub MQTT client (server/broker is niet nodig) om te testen
 • Postman voor HTTP publishing mbv "Postman Collection v2 template"
 • NodeRed voor MQTT naar MQTT mapping (reeds op GOST Demo server beschikbaar)

MQTT Mapping

Bekijk de binnenkomende berichten: mosquitto_sub -t pipeline/# -h mqtt.sensemakersams.org -p 9998 -u <user> -P <wachtwoord>.

Inkomende MQTT berichten zien er zo uit (zie hier grotere verzameling):

{
 "app_id": "mijnomgeving",
 "dev_id": "357518080168982",
 "payload_fields": {
  "imei": 357518080168982,
  "timestamp": 1572351009,
  "batteryVoltage": 4.21,
  "boardTemperature": 17,
  "waterEC": 294,
  "waterTemperature": 14.39,
  "Lat": 52.2261655,
  "Lon": 5.1747002,
  "altitude": 9,
  "speed": 0,
  "course": 0,
  "SatInFix": 9,
  "FixAge": 32,
  "TimeActive": 65742,
  "lastResetCause": 32
 },
 "tag_fields": {
  "name": "EC 233"
 }
}

Uitgaande Observations (zie ook de metadata in parameters) zo:

{
"result":14.39,
"resultTime":"2019-10-30T16:42:58.000Z",
"phenomenonTime":"2019-10-30T16:42:58.000Z",
"parameters": {
 "name":"EC 233",
 "app_id":"mijnomgeving",
 "dev_id":"357518080168982",
 "obs_type":"waterTemperature"
 }
}

1 - Entities in Postman aanmaken

Installeer Postman Desktop en laad het bestand SenseAms2STA.postman_collection.json. Je ziet 4 stappen. Alleen eerste keer allevier uitvoeren, daarna Step 1 en 4 voor opeenvolgende devices/Things.

Voor ieder dev_id verzamel je de gegevens: dev_id, name, Lat, Lon, app_id. Voer de 4 Stappen uit in Postman, onthoud steeds de id uit de velden @iot.id die de STA Server teruggeeft. Sensor, ObservedProperty hoeft maar eenmalig voor Water Temp en is al in server aangemaakt (id beiden 1). Vooral in Stap 4 moet je voor de Datastream 3 id's hebben: Thing, Sensor, ObservedProperty.

Zie screenshot voorbeeld:

Postman Provisioning

MQTT Mapping

Dit gebeurt in NodeRed. Laadt de flow json nodered-flow.json. User/Wachtwoord MQTT IN invullen! Zie screenshot:

NodeRed MQTT Mapping.

Uiteindelijk wordt hier een Observation JSON bericht aangemaakt en naar MQTT gepubliceerd. De Topic wordt afgeleid uit een tabel waarin dev_id en waterTemp naar een Datastream id (boven uit Postman) wordt gemapped. De MQTT Topic voor GOST moet altijd zijn:

/GOST/Datastreams(id)/Observations.

Er worden twee kleine functies aangeroepen:

Observation Mapping

Voorbeeld code WaterTemp In to STA Obs:

var json_payload = JSON.parse(msg.payload);
var date = new Date(json_payload["payload_fields"]["timestamp"] * 1000);
msg.payload = {
  "result": json_payload["payload_fields"]["waterTemperature"],
  "resultTime": date,
  "phenomenonTime": date,
  "parameters" : {
    "name": json_payload["tag_fields"]["name"],
    "app_id": json_payload["app_id"],
    "dev_id": json_payload["dev_id"],
    "obs_type": "waterTemperature"
  }
};
return msg;

Topic Mapping

Voorbeeld code dev_id and obs_type to GOST Topic:

var topicMap = {
  "357518080166754": {
    "waterTemperature": "Datastreams(2)"
  },
  "357518080166481": {
    "waterTemperature": "Datastreams(3)"
  },
  "357518080166887": {
    "waterTemperature": "Datastreams(4)"
  },
  "357518080201338": {
    "waterTemperature": "Datastreams(5)"
  }
}
var devId = msg.payload["parameters"]["dev_id"];
var obsType = msg.payload["parameters"]["obs_type"];

if (!topicMap[devId] || !topicMap[devId][obsType]) {
  return null;
}
var datastreamId = topicMap[devId][obsType];
msg.topic = "GOST/" + datastreamId + "/Observations";
return msg;

Ter Uitbreiding

 • "smart" aanmaken STA Entities in NodeRed via HTTP
You can’t perform that action at this time.