No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
samples
schemas
validator
LICENSE
README.md

README.md

Deze repository bevat software en tools ter ondersteuning van de IMWE 2014 standaard.

Uit http://www.geonovum.nl/onderwerpen/welstand-standaard :

"Het informatiemodel Welstand (IMWE2014, versie 1.0) is bedoeld voor het opstellen van digitale welstandsnota's. Toepassing van IMWE maakt het mogelijk welstandseisen te raadplegen op een digitale kaart. Hierdoor zijn welstandsinformatie, cultuurhistorie en het bestemmingsplan in één oogopslag te raadplegen."

Onder andere worden via deze repository ontwikkeld:

  • de IMWE2014 XML proefbestanden
  • transformatie software (ETL) voor IMWE 2008 naar 2014 omzetting

Deze repository bevat steeds de laatste versie van de implementatiebestanden (XSDs) van de IMWE2014 standaard maar is niet de officiële bron. De norm-documenten en implementatiebestanden dienen via Geonovum website (http://www.geonovum.nl/onderwerpen/welstand-standaard ) te worden betrokken.