Project to allow storing and disdplaying open legislation
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
sloth.works.hakathon
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Проектът накратко

OpenLex цели създаването на машинно четима версия на нормативните актове, действащи в България. Основната цел (първоначално) е да се изградят инструменти за поддържането на консолидирана версия на българските закони. В момента държава ни е една от малкото в Европейския съюз, които не предоставят такава версия публично. Това значи, че за да прочетете законите, на които като граждани сте подвластни, трябва да използвате услугите на частна фирма или сами да проследите всички публикувани в Държавен вестник промени на даден закон от зората на демокрацията насам. Повече по въпроса може да разберете от лекцията на Божидар Божанов от OpenFest 2017: слайдове / видео от OpenFest 2017

Roadmap

  • Създаване и попълване на wiki страница (в този github) с информация за проектите подобни на този, както и с ресурсите нужни за разбиране на проблема и възможните решения.
  • Определяне на основната архитектура на системата (вкл. технологии, формат на данните, кооперация с и/или използване на други проекти с подобна насоченост)
  • Създаване на план за реализацията по етапи и поставяне на конкретни задачи по имплементацията, добиване на нужните данни и т.н. (т.е. доизграждането на roadmap-a по същество)

Принципи на работа и как може да се включите

Всеки свободно може да участва в дискусиите и да допринася със своята експертиза и време. Придържайте се към целите на проекта и добрия тон.

  • Мястото за общи дискусии и въпросии е : ТОDO (slack, mailing list,..?)
  • Информацията нужна за разбирането на всички аспекти на проекта и подлежащия проблем следва да е в wiki-to, но тъй като то все още не е попълнено, както е споменато по-горе, може да видите лекцията, представяща идеята.
  • Установените код/планове/спецификации следва да са на файлове на тази github страница
  • Регистрирането на проблеми и задачи по вече установените код/планове/спецификации или merge-a на корекции и допълнения става по стандартния за github проектите начин (issues, pull requests,...). Съответно, за да намерите въпроси, които искат внимание и работа, в която може да се включите - погледнете отворените проблеми в секция Issues.

Ресурси: