Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Fix typos or inaccuracies in ITsisse weeks 1-9 #4

Merged
merged 2 commits into from Jan 12, 2020

Conversation

@jaakkytt
Copy link
Contributor

jaakkytt commented Jan 12, 2020

Mostly typos, will add specific comments inline for non-typos :D

@@ -29,7 +29,7 @@ Väitlus, kus etteantud väidetest (eeldustest) paratamatult järeldub uus väid
Loogiliste sidesõnade abil lihtsatest lausetest keerulisemate kokku panemine. Ja nende kirjeldamine sümbolitega / matemaatiliselt. Loogikatehted on funktsioonid tõeväärtuste peal. &, V, -, ==, =>

9: Pascal
Kristlik filosoof Blaise Pascal (1623-1662). 1640 tegi aritmeetilise masina, mis liitis ja lahutas. (tegi umbes 50 tükki)

This comment has been minimized.

Copy link
@jaakkytt

jaakkytt Jan 12, 2020

Author Contributor

"Kristlik" part was obsolete noise :D

@@ -17,7 +17,7 @@ Ongi arv kahendarvuna, kui on “signed” ehk märgiga, siis esimene bitt näit
Tavaliselt kasutatakse 8 baiti, vahel ka 4 (veel harvemini 2, 16 ja 32). a * b**e, kus b on tavaliselt 2, harvemini ka 10 (oleneb formaadist ja vist ei ole numbris endas kirjas). Esimene bit näitab kas arv on positiivne või negatiivne. Peale seda on olenevalt formaadi suurusest (16 kuni 256 bitti) 5 kuni 19 bitti e jaoks ja siis 10 kuni 236 bitti a jaoks.

7: Tähtede esitamine
Osad keeled kasutavad tähe jaoks 1 baiti ( C ), osad 2 baiti (Java). Mõned veel rohkem. Üksikute tähtede asemel kasutavad progejad tihti täisarve.

This comment has been minimized.

Copy link
@jaakkytt

jaakkytt Jan 12, 2020

Author Contributor

oh hell noone should be prefering numerics that often anymore :D

@@ -14,7 +14,7 @@ Interpretaator interpreteerib vahekoodi, aga kompileerib töö ajal osa sellest
Midagi kompileerimise ja interpreteerimise vahepealset. Kood muudetakse mingiks teiseks koodiks, mis ilmselt on “arvutilähedasem” ja kiirem, aga ei jookse ikkagi puhtalt riistvara peal vaid on vaja mingit vahepealset programmi, mis lähtekoodi jookseks. Java toimib nii, selle jaoks peab olema Java Virtual Machine.

6: Programmeerimiskeeled vs kirjelduskeeled
Proge: Fortran, Java, C, C#, Python, Javascript. Kirjeldus: HTML, CSS, SQL, XML, JSON, CSV.

This comment has been minimized.

Copy link
@jaakkytt

jaakkytt Jan 12, 2020

Author Contributor

CSV is only a file structure description

@@ -50,7 +50,7 @@ American Standard Code for Information Interchange. 7 bitine tähemärkide tabel
Proovis ühtsustada kõiki erinevaid tähtede kodeerimis viise, mis olid eri maailma osades tekkinud. Üle 128 000 sümboli. Eri kodeerimisviisid: UTF-8, UTF-16, UTF-32. UTF-8 on pmst ASCII, 0-127 ongi ASCII. UTF-16 saab enamusi levinumaid sümboleid. UTF-32 saab kõiki.

18: UTF-8
UTF-8 on pmst ASCII, 0-127 ongi ASCII. UTF-16 saab enamusi levinumaid sümboleid. UTF-32 saab kõiki.

This comment has been minimized.

Copy link
@jaakkytt

jaakkytt Jan 12, 2020

Author Contributor

UTF-8 is a LOT more than just ASCII part, tho out of the 3 here its the only one backwards compatible with ASCII

@Gorane7 Gorane7 merged commit a1bc875 into Gorane7:master Jan 12, 2020
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.