@GreatAttractor GreatAttractor released this Mar 12, 2017 · 9 commits to master since this release

Assets 4

For most Windows users the 64-bit version imppg-win64.zip is appropriate.

Bug fixes:

– Fixed filling the list of recently used settings under Windows

Dla większości użytkowników Windows odpowiednia jest wersja 64-bitowa: imppg-win64.zip.

Poprawki błędów:

– Naprawiono wypełnianie listy ostatnio używanych ustawień pod Windows