Skip to content
Jednoduchý generátor básní vytvorený v PHP pre súťaž na devbook.com
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
php
ui
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Generátor Básní v.1 (c) 2013, Lukáš "GreenMan" Kurčík

Autor neručí za problémy vzniknuté prednesom alebo odovzdaní básne vygenerovanej týmto programom.

Ide o jednoduchý editor básní vytvorený v PHP pre súťaž na stránke devbook.cz.

Viac o súťaži sa môžete dočítať tu.

You can’t perform that action at this time.