Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
readme.md
vaalikonedata-28-3-2017-verkkoon.csv
vaalikonedata-28-3-2017-verkkoon.xlsx

readme.md

HS:n ja IS:n kuntavaalikoneen 2017 tiedot avoimena datana

Tämä hakemisto sisältää HS:n ja IS:n vuoden 2017 kuntavaalien vaalikoneen tiedot avoimena datana.

Ohjeita

  • HS set = 1 tarkoittaa, että kysymys on HS:n vaalikoneessa
  • Vastausvaihtoehto 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

Datan uudelleenkäyttöä

  • Teitkö datalla jotain? Tee pull request.

Lisenssi

CC BY 4.0