Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (33 sloc) 5.49 KB

Changelog

0.2.0 (20.09.2013)

Подобрения

 • Профилът поддържа таблица за проектните координатори, където могат да променят статусът на проектте
 • Администраторкият панел е стилизиран с Twitter Bootstrap
 • Архивът с проектите поддържа филтриране по година и месец
 • Може да се разглеждат проекти за специфични година и месец, например /projects/archive/2013/08/
 • Инсталиран е Debug Toolbar към Django
 • Подобрения по README.md документът за стъпките на инсталиране на проекта

Нови функционалности

 • Проектите поддържат показване на различни версии
  • Всяка промяна по проект създава различна негова версия
  • Различните версии може да бъдат разгледани на /projects/archive/review/versions/:id/
 • Форма за добавяне на протоколи от заседанията на Студентски Съвет - /protocols/add
 • Проектът е интегриран с Travis - https://travis-ci.org/Hackfmi/Diaphanum

0.1.0 (26.08.2013)

Функционалности за първа версия

 • Системата съдържа публичен архив за всички студентски проекти, подадени до момента
 • Login в системата с роля администратор в /admin/ панела
 • Нови потребители се създават от администаторът през админ панела
 • Потребителите имат страница със собствен профил
 • Профилите съдържат всички проекти на даденият студент, както и техният статус до момента
 • Форма за кандидатстване за нов проект от логнат в системата студент
 • В зависимост от статусът {Неразгледа, Върнат за Корекции}, даден студент може да нанася промени чрез форма за редактиране към всеки проект
 • Един проект поддържа следните статуси
  • Неразгледан - Току-що паденен формуляр автоматично получава статус „Неразгледан“. Формуляр с такъв статус очаква да бъде прегледан от Проектен коодинатор
  • Върнат за корекция - Формулярът е разгледан от Проектния координатор, който е оставил коментари за пропуските в Проектния формуляр и е променил статуса му от „Неразгледан“ на „Върнат за корекция“. Формулярът очаква нанасяне на промени от Потребителя, който го е подал и след корекциите автоматично получава статус „Неразгледан“.
  • Предстои да бъде разгледан на СИС xx.xx.xxxx (дата) - Формулярът е разгледан от Проектния координатор, няма нужда от корекции и е насрочен за разглеждане на съответното заседание.
  • Разгледан на СИС хх.хх.хххх и Одобрен - Формулярът е бил обсъден на засесание на СС и е одобрен за предаване към Администрацията на СУ. Открива се ново поле във формуляра, в което Проектния координатор може да добави входящ номер и дата от Доклад за проекта внесен в Администрацията.
  • Разгледан на СИС хх.хх.хххх и Одобрен - Формулярът е бил обсъден на засесание на СС и е одобрен за предаване към Администрацията на СУ. Открива се ново поле във формуляра, в което Проектния координатор може да добави входящ номер и дата от Доклад за проекта внесен в Администрацията.
  • Разгледан на СИС хх.хх.хххх и Неодобрен - Формулярът е бил обсъден на засесание на СС и не е одобрен за предаване към Администрацията на СУ. Открива се поле, в което Проектния координатор добавя коментар относно това, защо проектът не е бил одобрен.
 • Системата поддържа архив на всички проекти, който може да се достъпи на /projects/archive/
 • Всеки проект, може да бъде разгледан детайли по неговото id на /projects/archive/review/:id/