Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
187 lines (120 sloc) 6.74 KB

Diaphanum

Build Status

Проектът, чрез който Студентски Съвет към СУ ще може да бъде ръководен прозрачно и отворено.

Да си нагласим средата

Python

Ако имате желанието да се включите и да помогнете, трябва да започнете с тези две неща:

Ако сте на Linux би трябвало да имате вече Python2.7. Ако нямате сложете си, сложете си и PIP:

sudo apt-get install python-pip

или

yum -y install python-pip

Django

Сега, вече трябва да имате Python. Следващата стъпка е да си сложите Framework-а.

 • Kлонирайте Diaphanum
 • Стигнете до директорията чрез терминал и напишете: pip install -r requirements.txt

Ако ви изкара следната грешка -

Traceback (most recent call last):
 File "/var/www/mydir/virtualenvs/dev/bin/pip", line 5, in <module>
  from pkg_resources import load_entry_point
ImportError: No module named pkg_resources

Трябва да пуснете ez_setup.py в Scripts папката на инсталацията на Python. За да го направите, следният код върши работа: curl https://bitbucket.org/pypa/setuptools/raw/bootstrap/ez_setup.py | python

 • Ако горната команда ви се скара, че pg_config не е в PATH и използвате debian-базиран linux изпълнете: sudo apt-get install libpq-dev python-dev

За Windows, проблемът с pg_config се решава като изтеглите от тук - http://stickpeople.com/projects/python/win-psycopg/ - exe-то за Python 2.7 и го инсталирате. След това pip install -r requirements.txt ще мине като песен !

Databases

За да може да направите, каквото и да е било, ви трябват някакви данни.

Ако отворите .gitignore има споменато local_settings.py, а в setting.py

try:
  from local_settings import *
except ImportError:
  pass

Ще си направите файл local_settings.py (в hackfmi/) и в него ще селектирате база данни. КАТО

 • Тя няма да се качва в Git и ще си стои само на вашата машина
 • Пример, за това как трябва да изглежда local_settings, може да видите в example_local_settings.py
От тук ще опишем два варианта

PostgreSQL Ние (хората, които са участвали в проекта, ползваме postgresql9.2. За да си сложите такава база данни, направете следното:

ЗА WINDOWS

 • Сваляте PostgreSQL 9.2 може разбира се и 32-битов

psql -U postgres

Ще ви попита за паролата (оная важната - пробвай с hackfmi ако се чудиш). След това ако всичко мине добре:

CREATE ROLE [nickname] LOGIN password '[password]'; # да, пишете паролата в кавички
CREATE DATABASE [db_name] ENCODING 'UTF8' OWNER [nickname];

После local_settings.py файла трябва да е:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
    'NAME': '[db_name]',
    'USER': '[nickname]',
    'PASSWORD': '[password]',
    'HOST': '',
    'PORT': '',
  }
}

ЗА LINUX

Вариант 1:

 • Сваляте и си слагате PostgreSQL 9.2
 • Когато всичко свърши, отваряте терминал:
sudo su - postgres
createuser -s -U postgres --interactive

Вариант 2 (когато вариант 1 не сработи):

 • По време на писането на това README тази команда инсталира Postgresql 9.1:
sudo apt-get install postgresql

След което:

sudo su - postgres
createuser -s -U postgres -W

И в двата варианта ще ви пита за роля, пишете си username-а (за улеснение), след което пишете парола. След това, създайте база

createdb [db_name]

После local_settings.py трябва да придобие вида:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
    'NAME': '[db_name]',
    'USER': '[nickname (ролята от createuser)]',
    'PASSWORD': '[password (паролата от createuser)]',
    'HOST': '',
    'PORT': '',
  }
}

SQLite

Ако пък искате първо простo да разгелдате за какво става въпрос и до къде е стигнал проекта, може да ползвате SQLite.

Създайте си някъде на машината файл (например създайте в директорията на проекта файл и го именувайте mydb). После local_settings.py придобива вида:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': '[FULL_PATH_TO_THE_FILE_YOU_CREATED]',
    'USER': '',
    'PASSWORD': '',
    'HOST': '',
    'PORT': '',
  }
}

Напълнете си базата с данни

За да може реално да "разцъквате" из сайта и да виждате някаква информация остава още една стъпка: В основната пакпка има файл, който се казва new_data.json , съдържа fixture данни за по-лесно тестване. Отворете терминал в директорията на проекта

python manage.py syncdb --all
python manage.py migrate --fake
python manage.py loaddata new_data.json

python manage.py runserver