Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (13 sloc) 3.69 KB

Мотивация зад проектът, по който ще се работи по време на летният Хакатон

Следва директно цитиране на Даниел Стоев - председателят на Студентски Съвет към Софийски Университет.

"Защо искаме нов сайт за СС:"

Целта на настоящия проект е създаването на оптимални условия за по-добрата работа на една организация, която традиционно се свързва от студентите с нищо-правене, непрозрачни практики и слаба (ако не дори и никаква) отчетност. Става дума за изготвяне на нов функционален сайт на Студентския съвет на Софийския университет. И като казвам „създаване на оптимални условия за по-добрата работа“, визирам основно две неща. Първо - да се прекрати възможността за нови дискредитиращи злоупотреби с парични средства. Второ: да се постигне по-ефективна комуникация, както вътре в съвета, така и между него и студентите. Първата цел предполага максимум прозрачност и яснота какво се случва и с какви основания се прави. Втората цел изисква ясно разписани и формализирани процедури и начини за ползване услугите на СС и за получаване на информация от него. Тъкмо тези две изисквания очаквам да се реализират със създаването на сайт, през който да минава и да се следи цялата дейност на Студентския съвет.

Ако всичко, което длъжностните лица решават, подписват или инициират на своите събрания, може да се следи непосредствено в електронния архив, не би имало нещо, което да не остане прикрито и да поражда съмнения.

Ако възможно повече необходима и ориентираща информация за академичния, образователния и проектния живот в Софийски университет бъде предоставена на неговия сайт, Студентският съвет ще спомогне за по-високата насоченост и инициативност сред нашите колеги.

В този смисъл, форматът, в който колегите от ФМИ ще се включат, е не просто един от многото възможни за тях начини за съревнование и доказване на уменията си. Той може да бъде също и помощ за студентската общност, доколкото помага на Студентски съвет да започне да функционира по-добре на практика, а не просто на думи да бъде „орган за защита на общите интерси на обучаващите се в Университета“.