Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (19 sloc) 2.31 KB

Това е списъкът на всички регистрирани за http://hackfmi.com/spontanen-leten-hachathon/ до сега.

Номер Име Специалност Курс Умения
1 Мартин Йорданов Информатика 3ти курс Python / Django програмист
2 Мартин Анев Информационни Системи 4ти курс Project Manager
3 Петър Събев Софтуерно Инженерство 2ри курс Python / Django програмист
4 Виктория Христова Компютърни науки 2ри курс Python / Django програмист
5 Вихрен Ганев Информационни системи 4ти курс Project Manager
6 Тодор Тодоров Математика и Информатика 1ви курс Python / Django програмист
7 Александър Иванов Компютърни науки 2ри курс Python / Django програмист
8 Адриан Каталиев Информационни системи След държавен Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
9 Ивайло Бъчваров Информатика 2ри курс Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
10 Христо Хърсев Компютърни науки 2ри курс Python / Django програмист
11 Радослав Георгиев Компютърни науки 4ти курс Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
12 Ташко Митев Начинаещ 0 Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
13 Даяна Маринова Информатика 1ви курс Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
14 Радослав Иванов КН 4ти курс Frontend програмист (JavaScript / HTML / CSS)
15 Венета Йосифова Информатика пише дипломна работа Python / Django програмист
16 Филарета Йорданова Компютърни науки 2ри курс Python / Django програмист