Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Програма за Летния Хакатон.

Лекции:

12ти август, понеделник, От 18:00 в зала Мусала !

Тема:

Използване на Git & Github - Работа в екип и workflow

Презентатори:

13ти август, вторник, От 18:00 в зала Мусала !

Тема:

Python & Django - Създаване на уеб приложения

Презентатори:

14ти август, сряда - Начало 18:00 в Зала Мусала!

Тема:

Добри практики в JavaScript, UI frameworks, deployment

Програма

 • Защо са ни нужни добрите практики?
 • Наследяване
 • IIFE
 • Namespace pattern
 • Module pattern
 • Publish/subscribe
 • UI frameworks
 • Deployment с Gruntjs

Презентатори:

15ти август, четвъртък - Начало 18:00 в Зала Мусала!

Тема:

Project and Team Management - Какво става, когато не работиш сам в екип.

Програма

 • Management
 • Дефиниции
 • Нива на management
 • Project vs. Product manager
 • Management на софтуерни проекти
 • Estimations
 • Софтуер за management на проекти
 • First level management (Team Leader, Supervisor)
 • Дефиниции и основни задължения
 • Качества на добрия лидер
 • Ефективна обратна връзка
 • "Лидер без титла"
 • DISC профил
 • Жизнен цикъл на екипа
 • Ефективно водене на срещи
 • Дискусия на тема - Програмист -> Manager
 • Отворена дискусия с въпроси и отговори

Презентатори: