Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Added Finnish translation. Closes #377.

  • Loading branch information...
commit 93c0c0c1690c4d58907660abd3b26486339af968 1 parent ebeccad
@jayarjo jayarjo authored
Showing with 33 additions and 0 deletions.
  1. +33 −0 src/javascript/i18n/fi.js
View
33 src/javascript/i18n/fi.js
@@ -0,0 +1,33 @@
+// .fi file like language pack
+plupload.addI18n({
+ 'Select files' : 'Valitse tiedostoja',
+ 'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Lisää tiedostoja latausjonoon ja klikkaa aloita-nappia.',
+ 'Filename' : 'Tiedostonimi',
+ 'Status' : 'Tila',
+ 'Size' : 'Koko',
+ 'Add files' : 'Lisää tiedostoja',
+ 'Stop current upload' : 'Pysäytä nykyinen lataus',
+ 'Start uploading queue' : 'Aloita jonon lataus',
+ 'Drag files here.' : 'Raahaa tiedostot tänne.',
+ 'Start upload' : 'Aloita lataus',
+ 'Uploaded %d/%d files': 'Ladattu %d/%d tiedostoa',
+ 'Stop upload': 'Pysäytä lataus',
+ 'Start upload': 'Aloita lataus',
+ '%d files queued': '%d tiedostoa jonossa',
+ 'File: %s': 'Tiedosto: %s',
+ 'Close': 'Sulje',
+ 'Using runtime: ': 'Käytetään ajonaikaista: ',
+ 'File: %f, size: %s, max file size: %m': 'Tiedosto: %f, koko: %s, maksimi tiedostokoko: %m',
+ 'Upload element accepts only %d file(s) at a time. Extra files were stripped.': 'Latauselementti sallii ladata vain %d tiedosto(a) kerrallaan. Ylimääräiset tiedostot ohitettiin.',
+ 'Upload URL might be wrong or doesn\'t exist': 'Lataus URL saattaa olla väärin tai ei ole olemassa',
+ 'Error: File too large: ': 'Virhe: Tiedosto liian suuri: ',
+ 'Error: Invalid file extension: ': 'Virhe: Kelpaamaton tiedostopääte: ',
+ 'File extension error.': 'Tiedostopäätevirhe.',
+ 'File size error.': 'Tiedostokokovirhe.',
+ 'File count error.': 'Tiedostolaskentavirhe.',
+ 'Init error.': 'Init virhe.',
+ 'HTTP Error.': 'HTTP virhe.',
+ 'Security error.': 'Tietoturvavirhe.',
+ 'Generic error.': 'Yleinen virhe.',
+ 'IO error.': 'I/O virhe.'
+});
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.