Finn studentvennlige arrangementer i Bergen!
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
index.html
main.css
main.ts
package-lock.json
package.json
tsconfig.json

README.md

Kulturpulsen

En oversikt over arrangementer som kan være aktuelle for studenter i Bergen. Hvert arrangement plasseres på kartet i form av et punkt, og i en mer detaljert form i listen.

Prototype

Papirprototype Mockup