No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Resources
src
tests
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
composer.json
phpstan.neon
readme.md

readme.md

PHP knihovna pro komunikaci s registrem smluv

Codacy Badge Build Status License Latest stable

Instalace

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require helppc/isrs

Popis

Tato třída slouží pouze k vytvoření XML souboru pro zaslání na MVČR a k rozparsování odpovědi od ISRS. K prodení požadované operace je potřeba XML soubory typu IRequest zaslat prostřednictvím Informačnícho systému datových scrhánek ISDS nebo ISDS test

Pomoc a řešní chyb

V případě že potřebujete poradit, nebo při implementaci Vám třída zobrazuje chybu můžete využít následujících kontaktů. Základní pomoc je poskytována zcela zdarma pomocí Issues.

Odkazy

Licence

MIT - https://opensource.org/licenses/MIT

Donations