Skip to content
Helsinki Hacklabin historiikkiprojekti
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
kuvat
lehtileikkeet
.gitignore
README.md
historiikki.pdf
historiikki.tex
jasenlukumaarat_kuvaaja.r

README.md

Historiikki

Helsinki Hacklabin historiikkiprojekti

Tehty XeLaTexilla, ulkoasu vielä hyvin hiomaton.

Mukana kirjoittamassa: Teppo, Jari, ym.

Kiitos kaikille tekstimateriaalia lähettäneille!

You can’t perform that action at this time.