Helsinki Hacklabin historiikkiprojekti
TeX R
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
kuvat
lehtileikkeet
.gitignore
README.md
historiikki.pdf
historiikki.tex
jasenlukumaarat_kuvaaja.r

README.md

Historiikki

Helsinki Hacklabin historiikkiprojekti

Tehty XeLaTexilla, ulkoasu vielä hyvin hiomaton.

Mukana kirjoittamassa: Teppo, Jari, ym.

Kiitos kaikille tekstimateriaalia lähettäneille!