Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (18 sloc) 823 Bytes
Kontrolleri Xmega32A4U
Alkuperäisen suunnitelman mukainen komponenttilista:
IC1: Microchip TC1269 3.3V
U$1: Mini USB B /w board guide, se yleisin malli
S1: SMD-painonappi, se yleisin malli
Y1: 5.0x3.2 mm kide
Q1: TH 32 kHz kide
Ja ohjearvoja, valmistajien mukaan:
C1-2, C5-6: 0603 konkat kiteiden speksien mukaan
C3: 0805 1 uF tai yli
C4: Jätetään tyhjäksi
C7-10: 0603 100 nF
C11: 0603 4.7 nF (tai jätetään tyhjäksi)
C12: 0603 470 pF tai jätetään tyhjäksi
C13: Tantaali B-case 1 uF tai mielellään yli
R1: 0603 noin 1M (tai 0R tai jätetään tyhjäksi)
R2-3: 0603 0R (tai 10-22R)
Suluissa olevat vaihtoehdot vaihtoehtoisista lähteistä (ei valmistajan suositus). Piirin nurjalla puolella on jumpperit, joilla toisen kellokiteen tilalle saa kaksi io-pinniä. R2 ja R3 toimivat USB:n datan jumppereina.