Permalink
Browse files

Vahan muutin.

  • Loading branch information...
1 parent 7529f33 commit 2a27d381ae892bb42c8a5c9adb850c0a5e440eaf Jukka Juslin committed Dec 14, 2010
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 readme.txt
View
@@ -12,7 +12,6 @@ Creative Commons CC-By-Sa.
Eli saa käyttää ja parannella kunhan mainitsee kurssin alkuperäiset tekijät.
Jos muutta, niin muutokset pitää julkaista saman lisenssin alla.
-
=== Kalvot ===
Slidet löytyvät open office presentation tiedostosta arduinon-perusteet.odp.

0 comments on commit 2a27d38

Please sign in to comment.