Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
756 lines (392 sloc) 71.2 KB

Piraten Partij Broncode

Disclaimer

De Piraten Partij Broncode is een Fork van de Holarchie 'Fork' Die op haar beurt weer een 'Fork' is van de 'Holacracy Constitution'. De informatie in dit document zijn de holarchische regels en processen voor organiseren. HolacracyOne noch Het Nieuwe Organiseren zijn legitieme rechtsinstellingen. Dit document wordt u aangeboden zonder enigerlei vertegenwoordiging of garantie. Alvorens het gebruik van dit document in een rechts-vorm wordt u sterk aangeraden om advies in te winnen bij een rechtsgeldige instantie.

Voorwoord

Deze "Broncode" definieert regels en processen voor het besturen en uitvoeren van een Organisatie. De personen die hiertoe (juridisch) bevoegd zijn (de "Gezaghebbende"), adopteren deze regels als de formele machtsstructuur voor de "Organisatie", als specificatie op het adopteren van de Holarchie Broncode. Dit kan gelden voor de gehele Organisatie of een gedeelte ervan, waar de Gezaghebbende besturende of leidende bevoegdheid over heeft. De Gezaghebbende en iedereen die akkoord gaat om deel te nemen in het besturen en uitvoeren van de Organisatie (de "Piraten") kunnen bouwen op de autoriteit die wordt gegeven door deze Broncode en gaan tevens akkoord met het feit dat ze zijn gebonden aan de verplichtingen en beperkingen ervan.

Artikel 1: Vervullen van Rollen

Een Rol is de bouwsteen van een Holarchische Organisatie structuur. Dit artikel beslaat de basis bevoegdheden, autoriteit en verplichtingen voor een Piraat die een Rol bezit.

1.1 Definitie van een Rol

Een "Rol" is een organisatorische eenheid die een "Doel" uit drukt, "Domeinen" controleert en "Verantwoordelijkheden" uit voert. De Piraten in de Organisatie verrichten werk voor de Organisatie, door te handelen vanuit een expliciet gedefinieerde Rol. Een "Rol" is een bouwsteen van de organisatie met een beschrijvende naam en één of meer van het volgende:

(a) Een "Doel". De Rol heeft haar eigen Doel die ze na zal nastreven of uitdrukken richting het Hoofd-Doel van de Organisatie.

(b) Een of meerdere "Domeinen". Dit zijn dingen die de Rol exclusief mag beheren en reguleren als zijn eigendom namens de Organisatie.

(c) Een of meer "Verantwoordelijkheden". Dit zijn doorlopende activiteiten van de Organisatie die de Rol uitvoert.

1.2 Verantwoordelijkheden van een Rol vervullen

Wanneer een Piraat een Rol vervult accepteert diegene de volgende verantwoordelijkheden:

1.2.1 Spanningen verwerken

Een Piraat is verantwoordelijk voor het waarnemen van "spanningen" voor die Rol en de verwerking daarvan. Een Spanning is: het verschil tussen hoe je weet dat het is en hoe je wilt dat het is. De spanning word verwerkt in een Rol- of Actie Overleg

1.2.2 Verwerken van verantwoordelijkheden

Een Piraat is verantwoordelijk voor het opdelen van de verantwoordelijkheden van hun Rol in projecten en Acties om dichter bij het Doel te komen. Een project is een resultaat bereiken, en de Actie is een concrete, fysieke actie die onmiddellijk kan worden uitgevoerd als de tijd het toestaan.

1.2.3 Projecten verwerken

Een Piraat is verantwoordelijk voor het opdelen van al hun projecten in Acties.

1.2.4 Bijhouden van Projecten, Eerstvolgende Acties en Spanningen

Een Piraat is verantwoordelijk voor het bijhouden van hun projecten en Acties in een tastbaar systeem buiten hun geest (database, lijst ...), en het 'up-to-date' houden van dit systeem, zodat deze wordt behouden als betrouwbare lijst van het actieve en potentiële werk van je Rollen. Je bent ook verantwoordelijk voor het vastleggen van Spanningen die je identificeert voor je Rol, in ieder geval totdat je ze verwerkt in gewenste Projecten of Eerstvolgende Acties, of ze op een andere manier oplost.

1.2.5 Aandacht en middelen beheren

Een Piraat is verantwoordelijk voor het bewust en voortdurend kiezen aan welke projecten en Acties men arbeid en/of middelen besteed ten aanzien van alle beschikbare opties. Als je tijd beschikbaar hebt om te handelen in je Rol, ben je verantwoordelijk om te bedenken welke potentiële Eerstvolgende Actie je efficiënt en effectief kunt uitvoeren op dat moment, en diegene uit te voeren waarvan jij gelooft dat deze de meeste waarde toevoegt.

1.3. Autoriteit om te handelen

Als je als Piraat een Rol vervult heb je de autoriteit om elke Eerstvolgende Acties uit te voeren waarvan jij gelooft dat ze zinvol is voor het behalen van het Doel en de Verantwoordelijkheden van jouw Rol.

Elke Rol is autonoom en het is je dus niet toegestaan om controle uit te oefenen op een Rol of entiteit die je niet vervult, tenzij; je expliciet toestemming hebt van de Piraat die deze Rol vervult of, als er een noodzaak is voor een Individuele actie zoals bepaald in artikel 4.3

De autoriteit verkregen in deze paragraaf wordt mede bepaald door Artikel 2.1.

1.4 Autoriteit over Domeinen

Als Piraat die een Rol vervult heb je de autoriteit om ieder Domein van jouw Rol te controleren en reguleren. Als een ander toestemming vraagt om het domein te beïnvloedden ben je verplicht het verzoek te beoordelen en expliciet wel of geen toestemming te geven.

1.4.1 Beleid

Je kunt ook ‘Beleid’ definiëren voor jouw Domeinen. Dit is ofwel; een toezegging van autoriteit die een Rol in staat stelt om controle of regulering uit te oefenen binnen een domein, ofwel een beperkingen van autoriteit over de volledige controle en regulering binnen een domein. Voordat een Beleid geldig word moet het eerst gepubliceerd worden en een afgesproken periode inzichtelijk zijn voor alle Rollen waarop het Beleid invloed op heeft.

De autoriteit verkregen in deze paragraaf wordt mede bepaald door Artikel 2.1.

Artikel 2: Cirkel Structuur

Een Cirkel bevat een integreert vele Rollen. Dit artikel beschrijft hoe een Cirkel is gestructureerd en hoe de Rollen daarin toegewezen, verkozen of gevormd worden tot Sub-Cirkels

2.1 Cirkel fundamenten

Een "Cirkel" is een "Rol" die zichzelf opsplitst in meerdere Rollen, zodat meerdere Piraten samen kunnen werken aan de uitdrukking van het algemene Doel en verantwoordelijkheden van die Cirkel. Een "Cirkel" kan haar eigen Rollen definiëren, haar Domeinen controleren en Verantwoordelijkheden uitvoeren. De Rollen die een Cirkel definieert zijn "Gedefinieerde" "Rollen" en liggen vast in het "Bestuurs-Document", en elke Piraat die een van de Gedefinieerde Rollen vervult is een "Piraat" van die Cirkel. Een Cirkel heeft altijd minimaal drie Piraten

2.1.1 Rollen en Beleid definiëren

Elke Cirkel gebruikt het "Bestuursproces", welke wordt beschreven in Artikel 3 van deze Broncode, om Rollen binnen de Cirkel te definiëren of te wijzigen en om het "Beleid" te bepalen. Niemand mag Rollen of Beleid van een Cirkel definiëren of wijzigen buiten dit Bestuursproces, tenzij dit expliciet wordt toegestaan door een andere regel van deze Broncode.

Verder beheer iedere Cirkel haar eigen verantwoordelijkheden en acties alsof deze een Domein van de Cirkel zijn.

2.1.2 Rollen mogen invloed uitoefenen op Domeinen

Als je een Rol vervult in een Cirkel dan mag je de vastgestelde Domeinen van die Cirkel controleren en beïnvloeden. Echter, je moet je houden aan eventueel Beleid dat van toepassing is op die Domeinen zoals beschreven in 1.4.

Verder mag je het Domein of aanverwante verantwoordelijkheden niet overdragen of er afstand van doen, ook mag je de rechten van de Cirkel niet aanzienlijk beperken ten opzichte van het Domein. Echter, deze beperkingen zijn niet van toepassingen als een Rol of proces met die autoriteit jouw Rol de toestemming geeft om dit te doen.

2.1.3 Delegeren van een Domein

Wanneer een een Cirkel een domein delegeert aan een Rol krijgt deze de invloed om controle en regulatie uit te oefenen binnen dit domein in plaats van die cirkel.

Echter, de Cirkel behoud haar recht om het gedelegeerte Domein aan te passen of te verwijderen, en/of om Beleid te definiëren voor dat Domein.

Standaard mag een Rol die een gedelegeert Domein controleert deze, of significante activa binnen dit domein, niet opheffen of overdragen naar een entiteit buiten die cirkel. Of de cirkel de controle over het domein ontzeggen. Een cirkel kan deze regel veranderen door het definiërenvan een beleid op het domein van de Cirkel.

Een domein is altijd gelimiteerd door de autoriteit die het in eerste instantie had.

2.2 Cirkel LeadLink

Iedere Cirkel heeft een "LeadLink Rol". De definitie van deze Rol vind je in Bijlage A, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in dit Artikel.

De persoon die de LeadLink Rol vervult wordt LeadLink genoemd wanneer deze handelt in die hoedanigheid.

2.2.1 Vult ongedefinieerde functies in

De LeadLink is de eindverantwoordelijke van een Cirkel en vervult het Doel en alle Verantwoordelijkheden van de Cirkel en beheert elk Domein van die Cirkel. Tenzij de Verantwoordelijkheden en domeinen zijn gedefinieerd in een Rol binnen die Cirkel of op een andere manier zijn gedelegeert.

Verder mag de LeadLink geen Domeinafspraken definiëren die de Rollen van de Cirkel beperken, behalve wanneer dat gebeurt via het Rol Overleg van de Cirkel.

2.2.1 Bepaalt prioriteiten en strategieën

De LeadLink van een Cirkel mag relatieve prioriteiten voor de Cirkel bepalen.

Bovendien kan de LeadLink een meer algemene ‘Strategie’ of meerdere strategieën voor de Cirkel bepalen, welke als hulpmiddel dienen voor de Rollen om zelf op een voortdurende basis prioriteiten te bepalen.

2.2.1 Wijzigingen van de LeadLink Rol

Een Cirkel mag geen Verantwoordelijkheden of andere functies toevoegen aan de LeadLink Rol. Ook mag het Doel van deze Rol niet aangepast worden en kan de Rol niet verwijderd worden.

Echter, een Cirkel mag Verantwoordelijkheden, Domeinen, bevoegdheden of functies van de LeadLink Rol wel delegeren door ze bij een andere Rol in de Cirkel te plaatsen, of door een alternatieve manier te bepalen om ze uit te voeren. Als dit gebeurt. verdwijnt automatisch de relevantie of de autoriteit van de LeadLink Rol zolang deze delegatie in stand blijft.

2.3 Cirkel participatie & bestuur

De Rollen die deel mogen nemen aan het Bestuur Proces van de Cirkel, zijn de "Leden" van de Cirkel.

De leden van ene Cirkel houden zich aan de volgende regels:

2.3.1 Basis lidmaatschap

Tenzij er een speciale afspraak of uitsluiting wordt gemaakt onder de voorwaarden van dit Artikel, zijn de de leden van de Cirkel:

(a) iedere Piraat die een Rol vervult binnen die Cirkel;

(b) de LeadLink van de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.2;

(c) iedere verkozen RepLink van de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.6.4;

(d) iedere KoppelLink in die Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2,7.

2.3.2 Vertegenwoordiging van Rollen met meerdere Piraten

Als een Rol wordt ingevuld door meerdere Piraten, kan een Cirkel een domein instellen waarmee slechts een van die Piraten aangesteld word als vertegenwoordiger van die Rol. Als dat zo is gedraagt deze Piraat zich als een RepLink om de spanningen van de andere Piraten te vertegenwoordigen. Binnen deze Domein afspraak is er minimaal 1 Piraat die deze Rol vervult als Lid van de Cirkel en deze moet kunnen verantwoorden hoe deze vertegenwoordiging is bepaald.

2.3.3 Uitsluiting bij minimale besteding van aandacht

Soms besteedt een Piraat slechts een zeer klein, bijna verwaarloosbaar gedeelte van zijn aandacht aan een Rol in de Cirkel. Als de LeadLink van de Cirkel denkt dat dit redelijkerwijs het geval is, dan kan de LeadLink deze Piraat in deze Rol uitsluiten als lid van de Cirkel.

Als een Piraat op deze manier wordt uitgesloten, heeft de LeadLink de plicht om Spanningen te overdenken en te verwerken die worden overgebracht door de uitgesloten Piraat, precies zoals een RepLink zou doen als de Rol een Sub Cirkel zou zijn, tenzij er een ander manier voor de uitgesloten Piraat is bepaald om Spanningen gerelateerd aan deze Rol te verwerken.

2.3.4 Speciale benoeming van Cirkel leden

De LeadLink van de Cirkel kan extra personen aanwijzen als lid van de Cirkel, naast de voorgeschreven personen die genoemd staan in deze Broncode, en kan deze benoeming op ieder moment opheffen.

2.4 Rol toewijzing

De LeadLink van de Cirkel kan Piraten toewijzen aan een Rol in de Cirkel, tenzij deze autoriteit is beperkt of gedelegeert.

2.4.1 Onvervulde Rollen

Als een Rol in een Cirkel niet door een Piraat wordt vervuld word deze toegewezen aan de LeadLink.

2.4.2 Rollen toewijzen aan meerdere personen

Een Rol kan aan meerdere Piraten worden toegekend, zolang het duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van die specifieke Rol vervult. Een manier om dit helder te houden is om een ‘Focus’ te specificeren bij iedere toewijzing.

Als een Rol toewijzing een Focus bevat dan geldt dat: het Doel, de Verantwoordelijkheden en Domeinen van die Rol uitgevoerd worden door die specifieke Piraat binnen die Focus.

2.4.3 Afstand doen van Rollen

Een Piraat die een Rol vervult kan daar op ieder moment afstand van doen, tenzij er een andere afspraak geld, door dat te laten weten aan de persoon die de toewijzing van die Rol beheert - standaard is dat de LeadLink.

2.5 Verkozen Rollen

Elke Cirkel heeft een "Facilitator Rol", een "Secretaris Rol" en een "RepLink Rol", waarvan de definities in Bijlage A staan. Dit zijn de ‘Verkozen Rollen’ van de Cirkel. De personen die deze Rollen vervullen noemen we de "Facilitator", "Secretaris" en "RepLink" van de Cirkel wanneer ze handelen vanuit deze Verkozen Rollen.

2.5.1 Verkiezingen en verkiesbaarheid

De Facilitator van elke Cirkel begeleidt terugkerende verkiezingen volgens de regels van artikel 3.3.5 om een Piraat die lid is van een Cirkel te verkiezen voor de verkiesbare Rollen. Alle leden van de Cirkel zijn verkiesbaar voor de Verkozen Rollen, met uitzondering van de Piraat die de LeadLink van de Cirkel vervult, deze mag niet worden gekozen als Facilitator of Cirkel Vertegenwoordiger.

2.5.2 Verkiezingstermijn en herzien van verkiezingen

Tijdens het verkiezingsproces stelt de Facilitator een termijn vast voor iedere verkozen Rol. Bij het verstrijken van die termijn is de Secretaris verantwoordelijk voor het plannen van een nieuwe verkiezing voor die Rol.

Echter, nog voordat een termijn is verstreken kan elk lid van de Cirkel een nieuwe verkiezing voorstellen, gebruikmakend van het proces dat is bepaald in Artikel 3.

2.5.3 Wijzigen van Verkozen Rollen

Een Cirkel kan Verantwoordelijkheden of domeinen toevoegen aan haar Verkozen Rollen en kan die toevoegingen later weer aanpassen of verwijderen. Het is niet mogelijk om het standaard Doel, de domeinen en/of verantwoordelijkheden zoals vastgesteld in bijlage A te veranderen of te verwijderen.

Een Cirkel kan niets veranderen aan verkozen Rollen van andere cirkels, met inbegrip van RepLinks uit Sub-Cirkels.

2.5.4 Vervanging van verkozen Rollen

Een vervangende Piraat kan tijdelijk een Verkozen Rol vervullen wanneer deze niet is vervuld, of als de persoon die de Rol normaal vervult niet beschikbaar is voor een Cirkel overleg of wanneer deze zich niet in staat of bereid voelt om de taken van de Rol uit te voeren.

Als er een vervanger nodig is, dan wordt de vervanger bepaald in deze volgorde:

(a) iemand die expliciet is bepaald door de Piraat die de Rol voorheen vervulde; of

(b) de Facilitator van de Cirkel; of

(c) de Secretaris van de Cirkel; of

(d) de LeadLink van de Cirkel; of

(e) een lid van de Cirkel die aangeeft dat hij of zij als vervanger zal optreden.

2.6 Sub-Cirkels

Een Cirkel kan zijn Gedefinieerde Rollen opsplitsen in volledige Cirkels via het Bestuursproces. Als dat gebeurt dan wordt de nieuwe Cirkel de "Sub-Cirkel" en de oorspronkelijke Cirkel de "Super-Cirkel" van deze nieuwe Sub-Cirkel.

2.6.1 Wijzigen van Sub-Cirkels

Een Cirkel kan het Doel, Domein en verantwoordelijkheden van haar Sub-Cirkel(s) veranderen. Een Cirkel kan ook haar eigen Rollen of Domeinafspraken verplaatsen naar een Sub-Cirkel, of die van de Sub-Cirkel naar zijn eigen Cirkel verplaatsen. Elke wijziging mag alleen gedaan worden via het Bestuursproces van de Cirkel. Een Cirkel mag niet de Rollen of een Beleid binnen haar Sub-Cirkel(s) wijzigen.

2.6.2 Verwijderen van Sub-Cirkels

Een Cirkel kan een Sub-Cirkel verwijderen door middel van bestuur door; (a) het geheel verwijderen van de Sub-Cirkel, met inbegrip van alle Rollen, of (b) het terugbrengen van de Sub-Cirkel naar een enkele Rol, dus door alle Rollen te verwijderen, of (c) het oplossen van de Sub-Cirkel grens, zodat alle functies worden geabsorbeerd door de Super-cirkel.

2.6.3 LeadLink van Sub-Cirkel

De LeadLink van een Cirkel kan een Piraat aanwijzen om de LeadLink Rol voor een Sub-Cirkel te vervullen, gebruikmakend van dezelfde regels die gelden als de LeadLink personen toewijst aan andere Gedefinieerde Rollen van de Cirkel. Of de Piraat die de oorspronkelijk Rol vervulde word de LeadLink van die Sub-Cirkel. Of er vinden verkiezingen plaats voor de Rol van LeadLink voor die Sub-Cirkel

2.6.4 Cirkel Vertegenwoordiger naar Sub-Cirkel

Elke Cirkel verkiest normaliter een RepLink voor haar Super-Cirkel. Deze verkiezing is echter niet nodig wanneer een Cirkel geen andere leden heeft dan een LeadLink en een KoppelLink. In dat geval, ook al wordt er een verkiezing gehouden, wordt de Cirkel Vertegenwoordiger geen Kernlid van de Super Cirkel.

2.7 KoppelLink

Een Cirkel kan een "Koppel-link Beleid" definiëren door middel van het Bestuursproces. Hiermee word een andere entiteit (de "gekoppelde Entiteit") uitgenodigd als vertegenwoordiger in die Cirkel of een van de Sub-Cirkels (de "Doel Cirkel").

Een Cirkel kan een "KoppelLink Beleid" maken om een entiteit of groep uit te nodigen om deel te nemen aan het Bestuursproces en de uitvoer van een andere Cirkel. De entiteit of groep die wordt uitgenodigd om deel te nemen is de "Gekoppelde Entiteit". Deze kan van buiten de organisatie zijn, of het kan een andere Rol of Cirkel in de organisatie zijn. De Cirkel die deze link krijgt is de "Doel-Cirkel" en het moet deze Cirkel (of een van haar Sub-Cirkels) zijn die de KoppelLink Domeinafspraak maakt.

Zodra een KoppelLink Domeinafspraak is aangenomen, kan de Gelinkte Entiteit een vertegenwoordiger toewijzen om deel te nemen in de Doel-Cirkel onder de voorwaarden van dit Artikel, tenzij er andere voorwaarden zijn gedefinieerd in de KoppelLink Domeinafspraak.

2.7.1 KoppelLink Rol

Als de Gelinkte Entiteit een Rol is, dan mag die Rol zoals hieronder beschreven deelnemen in de Doel-Cirkel. Dit is de ‘KoppelLink Rol’ en de persoon die deze vervult wordt de ‘KoppelLink’.

Als de Gekoppelde Entiteit een Cirkel of een groep is, dan wordt in plaats daarvan automatisch een nieuwe KoppelLink Rol met een eigen Doel gecreëerd, welke tot zowel de Gelinkte Identiteit als de Doel-Cirkel behoort, ongeveer zoals een RepLink. In dit geval heeft de KoppelLink Rol hetzelfde Doel en Verantwoordelijkheden als een Cirkel Vertegenwoordiger. Maar waar bij de Cirkel Vertegenwoordiger wordt verwezen naar de Cirkel, wordt hier de Gelinkte Identiteit beDoeld. En waar wordt verwezen naar de Super-Cirkel wordt hier Doel-Cirkel beDoeld.

Als de Gekoppelde Entiteit geen helder Doel en geen enkele heldere Verantwoordelijkheden heeft, dan moet het KoppelLink Beleid worden verhelderd door te definiërenwat de KoppelLink Rol vertegenwoordigd in de Doel-Cirkel.

2.7.2 KoppelLink toewijzing

Als de Gekoppelde Entiteit een Cirkel of een groep is, dan mag deze een Piraat aanwijzen om de KoppelLink te vervullen, gebruikmakend van het proces dat de Entiteit of groep al gebruikt voor het toewijzen van Piraten om Rollen of gelijksoortige werkfuncties te vervullen.

Als een Gekoppelde Entiteit een groep vertegenwoordigt die geen duidelijk proces of heldere autoriteit heeft om de KoppelLink Rol toe te wijzen, dan kan in plaats daarvan de Doel-Cirkel iemand toewijzen aan de KoppelLink Rol, tenzij anders gespecificeerd in de KoppelLink Rol Domeinafspraak.

In alle gevallen mag slechts 1 persoon toegewezen worden aan de KoppelLink Rol, tenzij toegestaan door het KoppelLink Beleid. Als een KoppelLink Rol niet is toegewezen aan een persoon, wordt deze beschouwd als niet bestaand.

2.7.3 KoppelLink autoriteit

Een KoppelLink wordt lid van de Doel-Cirkel en kan de autoriteit als lid gebruiken om Spanningen op te lossen die de werking tussen de Doelcirkel en de Gelinkte Entiteit beperken.

Echter, naast het wegnemen van beperkingen, mag een KoppelLink de Doelcirkel niet gebruiken om meer capaciteit te bouwen voor de Gekoppelde Entiteit, tenzij deze capaciteit ook de Doel-Cirkel helpt bij het volbrengen van haar eigen Doel en Verantwoordelijkheden.

2.7.4 Toevoegingen aan een KoppelLink Rol

Een Gekoppelde Entiteit kan haar KoppelLink Rol wijzigen via haar eigen Bestuursproces. Een Doelcirkel kan Domeinen en Verantwoordelijkheden toevoegen aan een KoppelLink Rol via haar eigen Bestuursproces en kan deze later wijzigen of verwijderen.

2.7.5 Beperkingen en delegeren

De Gekoppelde Entiteit die is uitgenodigd in een Doel-Cirkel kan een Rol zijn die onderdeel is van een andere Cirkel. In dat geval kan deze Cirkel de Gekoppelde Entiteit wijzigen in een andere Rol waarvan de Cirkel denkt dat deze meer geschikt is. Of de Cirkel kan de keuze van de Gelinkte Entiteit delegeren aan een van haar Sub-Cirkels.

Artikel 3: Het Bestuur Proces

Een Cirkels Bestuurs-proces wordt gebruikt om Rollen en beleid te definiëren. Dit artikel definieert het Bestuurs-proces en de regels voor het voorstellen van een verandering of het bezwaar daarop.

3.1 Reikwijdte van bestuur

De enige geldige daden van het "Bestuur" van een Cirkel zijn: het aanmaken & aanpassen van; Rollen, Beleid, Sub-Cirkels, of het houden van verkiezingen. Niets anders kan worden beslist of opgeschreven in het "Bestuurs-Document" van een Cirkel.

Het Bestuurs-proces van een Cirkel heeft de macht om; (a) Rollen van de Cirkel en Sub-Cirkels te definiëren, veranderen of verwijderen, (b) Beleid voor de Cirkel te definiëren, veranderen of verwijderen, (c) verkiezingen te houden voor de Verkozen Rollen.

Op ieder willekeurig moment definiëren de dan actuele resultaten van het Bestuursproces het voorgeschreven "Bestuur". Deze resultaten worden vastgelegd in het Bestuurs-Document, en alleen het bestuur zoals vormgegeven in dit Bestuurs-Document is geldig voor een Cirkel. Alleen de secretaris mag het Bestuurs-document aanpassen.

3.2 Bestuur veranderen

Elk lid van een Cirkel kan een voorstel doen om het Bestuur van die Cirkel te veranderen door een "Voorstel" te doen als "Indiener".

Voordat een Voorstel wordt aangenomen moeten alle leden van de Cirkel de mogelijkheid hebben om Spanningen te benoemen. Als een Spanning voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in dit Artikel (3) spreken we van een "Bezwaar" en de Piraat die de Spanning inbrengt wordt de "Bezwaarmaker".

Voorstellen worden beschouwd als aangenomen en wijzigen het Bestuur van de Cirkel als er geen Bezwaren zijn. Als er Bezwaren worden ingebracht moeten de Bezwaarmaker en de Indiener de Bezwaren oplossen waarna alle leden van de Cirkel een volgende mogelijkheid krijgen om andere Bezwaren te benoemen voordat het aangepaste Voorstel wordt aangenomen.

3.2.1 Voorstellen doen

Elk lid van de Cirkel mag een Voorstel doen in het "Rol Overleg", volgens de regels van Artikel 3.3. Als alternatief kan een Voorsteller ook een Voorstel indienen aan alle leden van de Cirkel buiten een Rol Overleg, hierbij gebruik makend van een communicatie-kanaal dat door de Secretaris voor dit Doel is goedgekeurd.

Als dit gebeurt kan de Facilitator hetzelfde proces en dezelfde regels toepassen die worden gebruikt tijdens een Rol Overleg, of toestaan dat ieder lid van de Cirkel direct verklaart of er wel of geen Bezwaren zijn om te integreren. Op ieder moment, totdat het ingediende Voorstel buiten het Rol Overleg is aangenomen, kan de Facilitator of elk willekeurig lid van de Cirkel het proces buiten het Rol Overleg stoppen door de Voorsteller te verzoeken het Voorstel naar een Rol Overleg te brengen.

Een Cirkel kan Domeinafspraken aannemen om te beperken hoe en wanneer Voorstellen gemaakt of verwerkt kunnen worden buiten het Rol Overleg. Maar geen enkele Domeinafspraak mag het recht beperken van de Leden om een Voorstel buiten het Rol Overleg naar een Rol Overleg te brengen.

3.2.2 Criteria voor geldige Voorstellen

Sommige Voorstellen worden niet toegestaan tijdens het Bestuur Proces van de Cirkel en de Facilitator kan deze afwijzen voordat ze volledig verwerkt zijn.

Om geldig te zijn voor verwerking moet een Voorstel een Spanning oplossen of verminderen die wordt waargenomen door de Voorsteller. Een Voorstel helpt de Indiener het Doel of een Verantwoordelijkheid van een van de Rollen die de Piraat vervult in de Cirkel beter uit te drukken.

Een Piraat mag alleen een voorstel doen voor een Rol die door een andere Piraat vervuld word als die Piraat daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Een Voorstel is altijd geldig, ongeacht de voorgaande criteria, als het uitsluitend is beDoeld om het Bestuur van de Cirkel met meer helderheid te laten reflecteren wat er al in de praktijk gebeurt, of om een nieuwe verkiezing te initiëren.

3.2.3 Voorstellen testen

De Facilitator test de geldigheid van een Voorstel door de Indiener vragen te stellen. Voor een Voorstel om de test te doorstaan moet de Indiener in staat zijn om de Spanning te omschrijven en een voorbeeld geven van een feitelijke situatie waarin het Voorstel de Spanning zou hebben verminderd. De Facilitator moet het Voorstel verwerpen als de Facilitator vindt dat de Voorsteller niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Echter, bij het beoordelen van de geldigheid van een Voorstel mag de Facilitator alleen oordelen of de Indiener het vereiste voorbeeld en uitleg heeft gegeven en of deze werden gepresenteerd met een logische en redelijke beredenering. De Facilitator mag geen oordeel vellen op basis van de nauwkeurigheid van de antwoorden, noch op de vraag of het Voorstel de Spanning voldoende zou aanpakken.

3.2.4 Criteria voor geldige Bezwaren

Sommige Spanningen gelden niet als Bezwaren en kunnen genegeerd worden tijden de behandeling van een Voorstel. Een Spanning telt alleen als Bezwaar als het aan de criteria (a) t/m (d) voldoet, of aan de speciale criteria gedefinieerd in (e).

(a) Als de Spanning niet zou worden opgelost zou het de capaciteit van de Cirkel om haar Doel uit te drukken of haar Verantwoordelijkheden uit te voeren verminderen. De Spanning word niet veroorzaakt door een beter idee of een mogelijke verdere verbetering, maar doordat het Voorstel de Cirkel daadwerkelijk een stap terug zet in haar huidige capaciteit. Ten behoeve van deze criteria geldt het verminderen van de helderheid van het Bestuur als het verminderen van capaciteit, maar enkel het falen om de helderheid te verbeteren niet.

(b) De Spanning bestond niet in de Cirkel, ook niet als het voorstel niet gedaan zou zijn. Oftewel: de Spanning wordt specifiek gecreëerd door het aannemen van dit Voorstel en zou niet bestaan als het Voorstel ingetrokken zou worden.

(c) De Spanning word veroorzaakt door reeds bekende feiten of gebeurtenissen, zonder daarbij rekening te houden met voorspellingen van wat er mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren. Echter, een beroep doen op voorspellingen is toegestaan wanneer er in de toekomst waarschijnlijk geen gelegenheid is om de schade adequaat waar te nemen en te reageren voordat het Voorstel tot significante impact heeft geleid.

(d) De Spanning beperkt de capaciteit van de Bezwaarmaker om het Doel of een Verantwoordelijkheid uit te voeren van een van de Rollen in de Cirkel. Of als het een andere Rol beperkt, maar de Bezwaarmaker mag de Rol alleen vertegenwoordigen als er expliciet toestemming is gegeven door de Piraat die deze Rol normaal vervult.

Echter, ongeacht bovenstaande criteria telt een Spanning altijd als een Bezwaar als:

(e) Het behandelen of aannemen van het Voorstel de regels breekt zoals vastgelegd in deze Broncode. Of het de Cirkel of zijn leden aanzet om te handelen buiten de autoriteit zoals vastgelegd deze Broncode. Bijvoorbeeld, Eerstvolgende Acties, Projecten en specifieke operationele beslissingen zijn geen geldige uitkomsten van het Bestuurs-proces onder de voorwaarden van Artikel 3.1, dus elk Lid kan een Bezwaar inbrengen dat een Voorstel met deze uitkomsten de regels van de Broncode breken.

3.2.5 Bezwaren testen

De Facilitator mag de geldigheid van een ingebracht Bezwaart testen door de Bezwaarmaker vragen te stellen. Een bezwaar doorstaat de test als de Bezwaarmaker in staat is om een redelijk argument te geven voor alle criteria genoemd in 3.2.4. Het Bezwaar word verworpen als de Facilitator vindt dat de Bezwaarmaker niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Bij het beoordelen van de geldigheid van een Bezwaar mag de Facilitator alleen oordelen of de Bezwaarmaker het vereiste voorbeeld en uitleg heeft gegeven en of deze werden gepresenteerd met een logische en redelijke beredenering. De Facilitator mag geen oordeel vellen op basis van de nauwkeurigheid of de belangrijkheid van de argumenten.

Echter, als een Bezwaar wordt ingebracht omdat een Voorstel in strijd is met de Broncode, zie Artikel 3.2.4 (e), dan mag de Facilitator de Secretaris van de Cirkel vragen om te verklaren of het Voorstel inderdaad in strijd is met de Broncode. Als dit het geval blijkt te zijn moet de Facilitator het Bezwaar verwerpen.

3.2.6 Regels van integratie

Als er een Bezwaar tegen een Voorstel wordt ingebracht gelden de volgende aanvullende regels tijdens het vinden van een oplossing:

(a) De Facilitator moet een Bezwaar testen als dat wordt verzocht door een Lid van de Cirkel en deze verwerpen als het niet voldoet aan de criteria die zijn Gedefinieerde in Artikel 3.

(b) De Bezwaarmaker moet een voorstel doen die een oplossing bied voor de huidige spanning en de oorspronkelijke spanning van de Voorsteller. Andere Leden van de Cirkel mogen helpen bij het formuleren van de oplossing. Wanneer de Facilitator concludeert dat de Bezwaarmaker geen oprechte inspanning doet om een oplossing te vinden moet de Facilitator het Bezwaar beschouwen als verworpen en doorgaan met het verwerken van het Voorstel alsof het Bezwaar niet was ingebracht.

(c) Ieder Lid van de Cirkel mag de Voorsteller verhelderende vragen stellen over de Spanning die ten grondslag ligt aan het Voorstel en/of over ieder voorbeeld dat de Voorsteller heeft gegeven om die Spanning toe te lichten. Als de Facilitator concludeert dat de Voorsteller geen oprechte inspanning doet om die vragen te beantwoorden moet de Facilitator het Voorstel beschouwen als ongeldig en deze verwerpen.

(d) De Bezwaarmaker mag een wijziging voorstellen en moet redelijke argumenten geven waarom het de Spanning zou oplossen of voorkomen voor iedere specifieke situatie die de Voorsteller heeft gegeven om de Spanning toe te lichten. Vervolgens moet de Voorsteller een redelijk argument geven waarom het gewijzigde Voorstel de Spanning in minimaal één specifieke situatie die al was gegeven niet zou oplossen of voorkomen. Als alternatief mag de Voorsteller een extra voorbeeld geven dat het gewijzigde Voorstel niet zou oplossen, maar welke nog steeds voldoet aan de criteria voor het behandelen van een Voorstel zoals vereist in Artikel 3.2.2. Als de Facilitator concludeert dat de Voorsteller niet heeft voldaan aan deze voorwaarden moet de Facilitator het Voorstel beschouwen als ongeldig en deze verwerpen.

3.3 Rol Overleggen

De Secretaris van een Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van Rol Overleggen om het Bestuurs-proces van de Cirkel te initiëren.

Als aanvulling op ieder regulier, terugkerend, Rol Overleg dat de Secretaris plant, is de Secretaris verantwoordelijk voor het direct plannen van extra speciale Rol Overleggen op verzoek van ieder Lid van de Cirkel.

De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van alle Rol Overleggen in lijn met de volgende regels van relevante Domeinafspraken van de Cirkel:

3.3.1 Aanwezigheid

Alle Leden van een Cirkel hebben het recht om volledig mee te doen in alle Rol Overleggen van die Cirkel. Een waarnemende Facilitator en/of Secretaris hebben ook het recht om volledig mee te doen en worden Leden van de Cirkel tijdens een Rol Overleg, zelfs als ze normaal geen leden van die Cirkel zijn.

Bovendien mogen de LeadLink en iedere RepLink en KoppelLink van een Cirkel één extra Piraat uitnodigen, maar uitsluitend om de -Link te helpen bij het verwerken van een specifieke Spanning. De uitgenodigde Piraat wordt een Lid van die Cirkel voor de duur van dat Rol Overleg. Naast de personen genoemd in dit Artikel, is het niemand anders toegestaan om deel te nemen aan een Rol Overleg van een Cirkel, tenzij deze expliciet uitgenodigd is via een Beleid van de Cirkel.

3.3.1 Aankondiging en minimum aantal deelnemers

Een Cirkel mag alleen haar Bestuurs-proces uitvoeren in een Rol Overleg als de Secretaris alle Leden van de Cirkel, een redelijke tijd voorafgaand aan dat Overleg

Overleg, een aankondiging heeft gegeven dat het Rol Overleg zal plaatsvinden. De aankondiging bevat minimaal de Datum tijd en locatie van het Rol Overleg.

Er is geen minimaal aantal deelnemers vereist voor een Cirkel om een Rol Overleg uit te voeren, tenzij een minimum is vastgesteld in een Beleid voor die Cirkel.

Iedereen die er niet in slaagt om aanwezig te zijn bij een Rol Overleg geld als iemand die de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van alle Voorstellen die in het Rol Overleg zijn gemaakt en daar op Bezwaar had kunnen maken.

3.3.3 Rol Overleg proces

De Facilitator moet de volgende stappen gebruiken voor Rol Overleggen en helder aangeven in welke stap het overleg zich bevind:

(a) Openings-Ronde: De Facilitator geeft iedere Piraat om de beurt de ruimte om zijn of haar huidige staat van gedachten, of een ander type openingsreactie, voor het Rol Overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Administratieve Mededelingen: De Facilitator geeft de ruimte om relevante administratieve of logistieke onderwerpen te bespreken en op te lossen.

(c) Agenda Opbouw en Verwerking: De Facilitator bouwt een agenda aan de hand van de actuele spanningen van de leden en verwerkt deze vervolgens om de beurt.

(d) Sluitings-Ronde: De Facilitator geeft iedere Piraat om de beurt de ruimte om een afsluitende reflectie, of andere gedachten die zijn veroorzaakt door het Rol Overleg, te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

Een Domeinafspraak van de Cirkel mag iets toevoegen aan dit proces, maar mag niet in strijd zijn met een van de stappen of andere regels die zijn gedefinieerd in dit Artikel van de Broncode.

3.3.4 Agenda opbouw

De Facilitator bouwt een agenda tijdens (dus niet voorafgaand aan) het Rol Overleg door het vastleggen van de actuele Spanningen van de aanwezige Leden. Elk Lid mag zoveel agendapunten toevoegen als gewenst. Deelnemers mogen ook tijdens het overleg, tussen de verwerking van alle bestaande agendapunten, extra agendapunten toevoegen.

(a) Agendapunten Format: Ieder agendapunt in een Rol Overleg vertegenwoordigt een Spanning om op te lossen en word verwerkt door de deelnemer die het agendapunt heeft toegevoegd. Bij het toevoegen van een agendapunt mag de deelnemer alleen een kort kenmerk voor de Spanning geven. Dus niet de Spanning verder uitleggen of bespreken totdat het verwerken van dat agendapunt daadwerkelijk begint.

(b) Volgorde van de Agenda: De Facilitator mag bepalen in welke volgorde de agendapunten worden behandeld en maakt daarbij gebruik van een proces of criteria die de Facilitator geschikt acht. Echter, een agendapunt die vraagt om een verkiezing van een van de Verkozen Rollen van de Cirkel krijgt voorrang boven alle andere agendapunten wanneer hierom word verzocht door een aanwezig Lid. Verder, als het overleg gepland is naar aanleiding van een verzoek van een van de Leden, dan moet de Facilitator alle agendapunten die worden ingebracht door dit Lid voorrang geven boven alle agendapunten, tenzij dat Lid iets anders voorstelt.

(c) Agendapunten Behandelen: Zodra de Facilitator een eerste volgorde van de agenda heeft bepaald moet de Facilitator de Leden begeleiden bij het behandelen van ieder opeenvolgend agendapunt. Om een agendapunt te behandelen dat vraagt om een verkiezing moet de Facilitator het "Integratief Verkiezingsproces" gebruiken zoals gedefinieerd in Artikel 3.3.6. Voor het verwerken van ieder ander agendapunt moet de Facilitator gebruik maken van het "Integratief Besluitvormingsproces", gedefinieerd in Artikel 3.3.5.

3.3.5 Integratief Besluitvormingsproces

De Facilitator voert het Integratief Besluitvormingsproces als volgt uit:

(a) Voorstel doen: Allereerst omschrijft de Voorsteller de Spanning en doet een Voorstel om de Spanning op te lossen. Als de Voorsteller om hulp vraagt bij het formuleren van een Voorstel mag de Facilitator en dialoog, of een ander gemeenschappelijk proces om te helpen, toestaan. Maar de Facilitator moet deze activiteit uitsluitend richten op het maken van een initieel Voorstel voor de actuele spanning en niet om andere Spanningen aan te spreken of om andermans zorgen te integreren in het Voorstel.

(b) Verhelderende vragen: Zodra de Voorsteller het Voorstel heeft geformuleerd mogen de andere deelnemers verhelderende vragen stellen om het Voorstel of de Spanning erachter beter te begrijpen. De Voorsteller mag iedere vraag beantwoorden maar is hiertoe niet verplicht. De Facilitator staat geen enkele reactie of mening over het Voorstel toe en voorkomt enige discussie van dien aard. Iedere deelnemer mag ten alle tijden aan de Secretaris vragen om het vastgelegde Voorstel voor te lezen of om het bestaande bestuur te verhelderen. Dat geld voor deze stap en iedere andere stap waarin het de Leden is toegestaan om te praten. De Secretaris moet dit verzoek altijd honoreren.

(c) Reactieronde: Zodra er geen verhelderende vragen meer zijn mag ieder Lid, met uitzondering van de Voorsteller, één voor één reacties geven op het Voorstel. De Facilitator moet reacties buiten de beurt om, of iedere andere poging om anderen in een dialoog te betrekken of uitwisselingen van dien aard en elke reactie op andere reacties in plaats van op het Voorstel, niet tolereren en direct stoppen.

(d) Verduidelijken en Wijzigen: Na de reactieronde mag de Voorsteller het voorstel verduidelijken als antwoord op de reacties en wijzigingen doen aan het Voorstel. Echter, het Doel van iedere wijziging moet zijn om de Spanning van de Voorsteller beter aan te spreken, niet de Spanningen van anderen. Tijdens deze stap worden alle reactie van alle Leden, behalve die van de Voorsteller of de Secretaris, niet getolereerd en moeten door de Facilitator gestopt worden. Iedere bijdrage van de Secretaris moet uitsluitend gericht zijn op het vastleggen van het gewijzigde Voorstel.

(e) Bezwarenronde: Vervolgens mag ieder Lid één voor één een mogelijk Bezwaar op het aannemen van het Voorstel inbrengen. De Facilitator moet discussies of reacties van elke soort niet tolereren en stoppen. De Facilitator mag Bezwaren testen zoals beschreven in Artikel 3.2.5 en moet ieder geldig Bezwaar vastleggen. Als er geen geldige Bezwaren zijn legt de Secretaris het Voorstel vast als aangenomen Bestuur voor de Cirkel.

(f) Integratie: Als er geldige Bezwaren zijn begeleidt de Facilitator een dialoog om het Voorstel zo te wijzigen dat ieder Bezwaar één voor één wordt opgelost. De Facilitator verklaart het Bezwaar als opgelost zodra de Bezwaarmaker bevestigt dat het gewijzigde Voorstel het Bezwaar niet zou veroorzaken en de Voorsteller bevestigt dat het gewijzigde voorstel nog steeds de Spanning van de Voorsteller aanspreekt. Tijdens de dialoog moet de Facilitator de regels van integratie toepassen zoals gedefinieerd in Artikel 3.2.6. Zodra alle vastgelegde Bezwaren zijn opgelost gaat de Facilitator terug naar de Bezwarenronde om te kijken of er nieuwe Bezwaren zijn op het gewijzigde Voorstel.

3.3.6 Integratief Verkiezingsproces

De Facilitator moet het Integratief Verkiezingsproces als volgt uitvoeren:

(a) Rol omschrijven: Als eerste moet de Facilitator de beoogde Rol en haar termijn identificeren voor de verkiezing. De Facilitator mag ook de functies van de beoogde Rol omschrijven en andere relevantie informatie voor die Rol presenteren.

(b) Stembiljet invullen: Ieder Lid vult vervolgens een Stembiljet in om van alle beschikbare Leden diegene te nomineren waarvan het Lid denkt dat die het meest geschikt is voor de Rol. Iedere Lid moet het stembriefje ook kenmerken met zijn of haar eigen naam en niemand mag zich onthouden van stemmen of meerdere mensen nomineren. Voor en tijdens deze stap moet de Facilitator direct alle reacties of discussies over mogelijke kandidaten of nominaties stoppen.

(c) Nominatieronde: Als alle Stembiljetten zijn ingediend deelt de Facilitator één voor één de inhoud van ieder stembriefje met alle Leden. Als de Facilitator een nominatie deelt moet het Lid dat heeft genomineerd uitleggen waarom hij of zij vindt dat die kandidaat goed zou passen in deze Rol. Alleen opmerkingen over de genomineerde kandidaat zijn toegestaan, elke andere reactie of opmerking moet gestopt worden door de Facilitator.

(d) Nominatie veranderronde: Zodra alle nominaties zijn gedeeld geeft de Facilitator alle Leden de mogelijkheid om zijn of haar nominatie te veranderen. Een deelnemer die een verandering doet mag alleen zijn of haar reden voor de verandering uitleggen, elke andere reactie of opmerking moet gestopt worden door de Facilitator.

(e) Een Voorstel maken: Vervolgens moet de Facilitator de nominaties tellen en een Voorstel doen om de kandidaat met de meeste stemmen voor de gestelde termijn te verkiezen. Als er een gelijkspel is voor wie de meeste nominaties heeft dan mag de Facilitator een van de volgende dingen doen:

(i) een van de kandidaten blindelings en willekeurig selecteren en die persoon voorstellen, of

(ii) als de persoon die de Rol nu vervult een van de gelijkspelende kandidaten is, deze persoon voorstellen, of

(iii) als een van gelijkspelende kandidaten zichzelf heeft genomineerd deze persoon voorstellen, of

(iv) teruggaan naar de vorige stap en iedere deelnemer die iemand anders heeft genomineerd dan de gelijkspelende kandidaten vragen om die nominatie te veranderen in een van de gelijkspelende kandidaten en dan teruggaan naar deze stap en opnieuw de regels toepassen.

(f) Voorstel doen: Zodra de Facilitator een Voorstel doet om een kandidaat te verkiezen moet de Facilitator naar de Bezwaren ronde (stap (e) van 3.3.5 het Integratief Besluitvormingsproces) gaan om dat Voorstel te verwerken. Als de voorgestelde kandidaat aanwezig is dan moet de Facilitator deze kandidaat als laatste vragen om Bezwaren. Als er Bezwaren worden ingebracht mag de Facilitator kiezen om deze te verwerken als een normaal Bezwaar of om het Voorstel direct na de Bezwarenronde of op ieder punt tijdens de stap van Integratie te verwerpen. Als de Facilitator ervoor kiest om het Voorstel te verwerpen dan moet de Facilitator teruggaan naar stap (e) (in het Integratief Verkiezingsproces 3.3.6) en alle nominaties voor de bestaande kandidaat verwerpen en in plaats daarvan een voorstel doen voor een andere kandidaat.

3.3.7 Operationele beslissingen in Rol Overleggen

Rol Overleggen zijn primair beDoeld om het Bestuursproces van de Cirkel te ondersteunen. Maar zolang het niet afleidt mag ieder Lid tijdens een Rol Overleg Projecten of Eerstvolgende Acties accepteren, of andere operationele beslissingen maken, die buiten de scope van het Bestuursproces van de Cirkel vallen. Echter, de Secretaris mag geen enkele operationele uitkomsten of beslissingen vastleggen in het formele Bestuurs-Document van de Cirkel.

Verder dragen operationele uitkomsten en beslissingen die gemaakt zijn tijdens een Rol Overleg niet meer of minder gewicht of autoriteit dan diegene die gemaakt worden buiten een Rol Overleg.

3.4. Interpreteren van de Broncode en Bestuur

Als een Piraat van de Organisatie mag je jouw redelijke oordeel gebruiken om deze Broncode en het vastgelegde Bestuur van de Organisatie te interpreteren, inclusief hoe deze worden toegepast in een specifieke situatie, en handelen op basis van die interpretatie. Je mag er ook op rekenen dat de Secretaris een expliciete interpretatie van het Bestuur van elke Cirkel geeft die wordt beïnvloed door dat Bestuur. Echter, in iedere situatie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

3.4.1. Interpretatie van de Secretaris overstemt

Als jouw interpretatie in strijd is met de interpretatie van een Secretaris dan overstemt de interpretatie van de Secretaris die van jou en ben je verantwoordelijk om in lijn met deze interpretatie te handelen totdat het Bestuur is verandert.

3.4.2 Interpretatie van de Super-Cirkel overstemt

De Secretaris van een Cirkel mag een interpretatie die is gegeven door een Secretaris van een Sub-Cirkel overstemmen. Als twee Secretarissen een conflicterende uitspraak over interpretatie geven en een daarvan is de Secretaris van een Sub-Cirkel die onderdeel is van de bredere Cirkel, dan ben je verantwoordelijk om in lijn te handelen met de interpretatie die wordt gegeven door de Secretaris van de bredere Cirkel.

3.4.3 Interpretaties worden standaard

Na de beslissing over een interpretatie mag een Secretaris van een cirkel ervoor kiezen om die interpretatie en de logica erachter te publiceren in het Bestuurs-Document van die Cirkel. Zodra het gepubliceerd is zijn de Secretaris van die Cirkel en de Secretarissen van alle Sub-Cirkels die daar onderdeel van zijn verantwoordelijk om alle toekomstige uitspraken in lijn te laten zijn met de voorgaande gepubliceerde logica en interpretaties. Een Secretaris mag voorgaande logica en interpretaties alleen tegenspreken als een overtuigend nieuw argument of een nieuwe omstandigheid een verandering ondersteunt. Eenmaal tegengesproken worden de nieuwe logica en interpretaties de actuele standaard waar alle toekomstige uitspraken in lijn mee moeten zijn.

3.4.4 Schrappen van ongeldig Bestuur

Ieder lid van de Cirkel mag zijn Secretaris vragen om een uitspraak te doen over de geldigheid van de vastlegging van Bestuur van de Cirkel of van iedere Rol of Sub-Cirkel waar de Cirkel uiteindelijk onderdeel van is. Als de Secretaris bij een dergelijk verzoek concludeert dat het Bestuur in strijd is met de regels van deze Broncode moet de Secretaris de conflicterende Bestuur schrappen uit het betreffende Bestuurs-Document. Als dit gebeurd moet de Secretaris direct aan alle Leden van de Cirkel communiceren wat er gewijzigd is en waarom.

3.5 Proces-storing

Een "Proces-storing" doet zich voor als er in een Cirkel een patroon word geconstateerd van gedrag dat in strijd is met de regels van deze Broncode.

3.5.1 Storing door vastgelopen Rol Overleg

De Facilitator kan een Proces-storing in de Cirkel constateren als de Leden van de Cirkel er niet in slagen om een Voorstel succesvol te behandelen in een Rol Overleg, zelfs als dat voor geruime tijd is geprobeerd. Als de Voorsteller speciaal voor het behandelen van dat Voorstel een Rol Overleg heeft verzocht, dan mag de Voorsteller in dat geval ook een Processtoring constateren.

3.5.2 Storing door ongrondwettelijk gedrag

De Facilitator van een Cirkel mag een Proces-storing constateren in een van de Sub-Cirkels wanneer er een patroon van gedrag of uitkomsten word geconstateerd die in strijd is met de regels van deze Broncode. Echter, wanneer de Facilitator ook de LeadLink of Facilitator van de Sub-Cirkel is dan mogen de Secretaris van de Super-Cirkel of de Cirkel Vertegenwoordiger deze constatering ook doen.

3.5.3 Proces herstel

Wanneer een daartoe bevoegde partij een Processtoring in een Cirkel constateert gebeurt het volgende:

(a) De Facilitator van de Super-Cirkel krijgt een Project om het proces te herstellen in die Cirkel; en

(b) De Facilitator van de Super-Cirkel krijg de autoriteit om op te treden als Facilitator of Secretaris van die Cirkel, of om een andere Piraat te benoemen om dat te doen; en

(c) De Facilitator van die Cirkel krijgt de autoriteit om de nauwkeurigheid te beoordelen van alle argumenten die worden gepresenteerd om Spanningen en Bezwaren te valideren in het Bestuursproces van die Cirkel.

Deze autoriteit is tijdelijk en stopt zodra de Facilitator van de Super-Cirkel concludeert dat het proces in de cirkel is hersteld.

3.5.4 Escalatie van Proces-storing

Een Processtoring van één Cirkel mag niet beschouwd worden als een Processtoring van haar Super-Cirkel, zolang de Facilitator van de Super-Cirkel snel en ijverig werkt om de Processtoring op te lossen.

Echter, als de Proces-storing niet binnen een redelijke termijn is opgelost mag de Secretaris van iedere Super-Cirkel waar de verstoorde Cirkel onderdeel van is ook een Proces-storing in de Super-Cirkel constateren.

Artikel 4: Operationeel Proces

Artikel IV heeft betrekking op de regels van operationele processen - de manieren waarop Cirkel-leden "kennis en kunde" synchroniseren en hun werk verdelen over de Rollen in de vorm van Acties en Projecten door middel van het Actie Overleg. De Cirkel-leden vertrouwen er op dat men elkaar ondersteund en helpt het operationele werk te volbrengen.

4.1 Plichten van Cirkel Leden

Als je een Rol vervult in een Cirkel heb je de volgende plichten ten opzichte van de mede Cirkel Leden wanneer zij handelen namens andere Rollen in die Cirkel:

4.1.1 Plicht van transparantie

Je hebt de plicht om transparantie te geven wanneer dat gevraagd wordt door je mede Cirkel Leden, op de volgende gebieden:

(a) Projecten en Eerstvolgende Acties: Je moet alle Projecten en Eerstvolgende Acties delen die je vastlegt voor al jouw Rollen in de Cirkel.

(b) Relatieve prioriteit: Je moet jouw oordeel over de relatieve prioriteit delen, van alle Projecten of Eerstvolgende Acties die je hebt vastgelegd voor jouw Rollen in de Cirkel, ten opzichte van alle andere potentiële activiteiten die om jouw aandacht en middelen vragen.

(c) Schattingen: Je moet een schatting geven van de datum waarop je verwacht een Project of een Eerstvolgende Actie af te ronden. Een ruwe schatting met het oog op je huidige context en prioriteiten is voldoende, dus zonder gedetailleerde analyse of planning. Deze schatting is op geen enkele manier een bindende verplichting en, tenzij het bestuur iets anders zegt, is er geen verplichting om die schatting vast te leggen, te archiveren, of een verandering terug te koppelen naar de Piraat die om de schatting gevraagd heeft.

(d) Checklist punten & Metriek: Je moet delen of je de reguliere, terugkerende, acties die je routinematig uitvoert ten dienste van jouw Rollen in de Cirkel hebt volbracht. Je moet ook Metrieken vastleggen en rapporteren die zijn toegewezen aan jouw Rollen door de LeadLink van de Cirkel of door een andere Rol of ander Proces die de autoriteit heeft gekregen om Metrieken van de Cirkel te definiëren.

4.1.2 Plicht van verwerking

Je hebt de plicht om berichten en verzoeken van je mede Cirkel Leden snel te verwerken, op de volgende manier:

(a) Verzoeken voor Verwerking: Andere Cirkel Leden mogen je vragen om iedere Verantwoordelijkheid of Project van een een Rol die je vervult in de Cirkel te verwerken. Als je daar geen Eerstvolgende Acties voor hebt vastgelegd moet je een Eerstvolgende Actie bepalen en vastleggen wanneer die redelijke is om te doen. Als die er niet zijn moet je in plaats daarvan aangeven waar je op wacht. Dat moet ofwel een Eerstvolgende Actie of Project zijn die is vastgelegd door een andere Rol. of een specifieke situatie of conditie die moet plaatsvinden voordat je een verdere Eerstvolgende Acties neemt.

(b) Verzoeken voor Projecten en Eerstvolgende Acties: Andere Cirkel Leden mogen je vragen om een specifieke Eerstvolgende Actie of een specifiek Project voor een van je Rollen in de Cirkel op je te nemen. Als je het een redelijke Eerstvolgende Actie of een redelijk Project vindt moet je deze accepteren en vastleggen. Als dat niet het geval is moet je; ofwel uitleggen wat je redenen zijn, of een andere Eerstvolgende Actie of een ander Project, waarvan je denkt dat het het Doel van de aanvrager tegemoet komt, vastleggen en communiceren.

(c) Verzoeken om een Domein te beïnvloeden: Andere Cirkel Leden mogen vragen om een Domein te beïnvloeden die wordt beheerd door een van jouw Rollen in de Cirkel. Als je geen Bezwaren ziet voor dit verzoek dan moet je het toestaan. Als je wel Bezwaren ziet moet je de Bezwaren verklaren aan de aanvrager.

4.1.3. Plicht van prioritering

Je hebt de plicht om te prioriteren waar je jouw aandacht en middelen op richt, in lijn met de volgende beperkingen:

(a) Verwerking boven Uitvoering: Je moet over het algemeen genomen binnenkomende berichten van mede Cirkel Leden prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag de verwerking tijdelijk uitstellen om om een aantal verwerkings-berichten tegelijkertijd te verwerken, in één tijdsblok of op een tijd die beter uitkomt, zolang je verwerking nog steeds redelijk snel is. Verwerking betekent betrokken zijn in de verplichtingen die Gedefinieerde staan in dit Artikel, inclusief het bezien van het bericht, definiëren en vastleggen van Eerstvolgende Acties of Projecten indien geschikt en, op verzoek, reageren hoe het bericht is verwerkt. Verwerking betekent niet het uitvoeren van vastgelegde Eerstvolgende Acties en Projecten, dat is niet gedekt in deze regel van prioritering.

(b) Verzochte Overleggen boven Uitvoering: Op verzoek van een mede Cirkel Lid moet je de aanwezigheid bij een overleg van de Cirkel, voorgeschreven in deze Broncode, prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag het verzoek afwijzen als je al dingen had gepland op het moment dat het Overleg plaatsvindt, of als het verzoek betrekking heeft op een doorlopende serie of patroon van overleggen in plaats van een specifiek overleg.

(c) Behoeften van de Cirkel boven Individuele Doelen: Bij de beoordeling van de besteding van jouw tijd, aandacht en andere middelen van je werk in de Cirkel moet je integreren en afstemmen met alle officiële prioritering en/of strategieën van de Cirkel zoals die zijn vastgesteld door de LeadLink van de Cirkel.

4.1.4 Links mogen plichten overdragen

Als een LeadLink, Cirkel Vertegenwoordiger of Koppel Link van een Cirkel mag je iemand anders uitnodigen om de verantwoordelijkheden, genoemd in dit artikel (4), op zich te nemen. Je mag dit alleen doen voor hulp bij het verwerken van een specifieke Spanning. Deze moet invloed hebben op de entiteit waar jij de link van bent en geld alleen als; jij de Spanning ook waarneemt en, betrokken blijft bij de verwerking daarvan. De persoon die je uitnodigt wordt tijdelijk een volledig lid van de Cirkel en mede verantwoordelijk voor jouw Rol tijdens de verwerking van die specifieke Spanning. De ander vervult samen met jou jouw Rol totdat je de uitnodiging intrekt.

4.1.5 Impliciete verwachtingen hebben geen betekenis

Al jouw verantwoordelijkheden en plichten als Piraat van de Organisatie zijn gedefinieerd in deze Broncode. En komen in uiting in het bestuursdocument. Eerder gedane (impliciete) verwachtingen verantwoordelijkheden of plichten hebben geen betekenis of autoriteit. Tenzij het Bestuur van de Cirkel ze als natuurlijk aannemen, of als ze komen van een basis verplichting of contractuele overeenkomst die je persoonlijk hebt ten opzichte van of met de Organisatie.

4.2. Actie Overleg

De secretaris van de Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van regelmatige 'Actie Overleggen' om de werk-uitvoering van de Cirkel te begeleiden. De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van Actie Overleggen in lijn met de volgende regels en alle relevante Domeinafspraken van de Cirkel:

4.2.1 Focus en intentie

Actie Overleggen zijn beDoeld om;

(a) de status van terugkerende acties op 'check-lijsten' van de Rollen van de Cirkel te delen;

(b) te rapporteren over regelmatige Metrieken die zijn toegeschreven aan de Rollen van de Cirkel;

(c) updates over de voortgang van Projecten en ander werk van de Rollen van de Cirkel te delen; en

(d) Spanningen die de Rollen van de Cirkel beperken om te zetten in Eerstvolgende Acties, Projecten of andere output die helpt om die Spanningen te verminderen of op te lossen.

4.2.2 Aanwezigheid

Alle Leden van de Cirkel en elke Piraat of Rol die is uitgenodigd om deel te nemen aan het Rol Overleg van een Cirkel zijn ook uitgenodigd om deel te nemen in de Actie Overleggen, tenzij een Domeinafspraak iets anders stelt. Er is geen voorafgaand bericht of minimum aantal deelnemers vereist voor een Actie Overleg, tenzij een Domeinafspraak iets anders stelt.

4.2.3 Begeleiding & Proces

De Facilitator moet normaliter het volgende proces gebruiken voor een Actie Overleg:

(a) Openings-Ronde: De Facilitator geeft iedere deelnemer om de beurt de ruimte om zijn of haar huidige staat van gedachten, of een ander type openingsreactie, voor het Actie Overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Checklist Review: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om de voltooiing van iedere terugkerende acties op de checklist van die deelnemer te verifiëren.

'Checklists' worden gebruikt om duidelijk te maken of wederkerende acties gedaan worden. De Facilitator Leest de 'cheklist' van terugkerende acties, deelnemers antwoorden met: "Check" / "Geen Check".

Elk Cirkel Lid can een verzoek doen om een wederkerende actie aan de cheklist toe te voegen, zolang het verzoek valt binnen de verantwoordelijkheden van de betreffende Rol. M.a.w. een nieuw 'checklist' item mag geen nieuwe verwachting vastleggen voor de Rol. De verantwoordleijkheid voor een verwachting aan een Rol koppelen kan alleen via het Rol Overleg gebeuren.

(c) Metrieken Bekijken: De Facilitator vraagt iedere deelnemer voor veranderingen in alle Metrieken waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

(d) Project Updates: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om de vordering van projecten toe te lichten. Dit is de verwezenlijking van ieder Project of het uitvoeren van iedere Verantwoordelijkheid van alle Rollen die de deelnemer vervult in de Cirkel. Deelnemers mogen alleen de vordering delen die is gemaakt ten opzichte van de laatste update die is gegeven en niet de algemene status van een Project of een Verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer mag beslissen welke Projecten of Verantwoordelijkheden het waard zijn om over te rapporteren, echter, wanneer een ander lid van de Cirkel expliciet verzoekt om updates over een specifiek Project dan moet deze worden opgenomen totdat het is voltooid of is komen te vervallen. Voor updates over de voortgang van een Project of een Verantwoordelijkheid van een Sub-Cirkel moet de Facilitator de Lead- en Cirkel Vertegenwoordiger de ruimte geven om updates te delen.

(e) Verzamel en verwerk spanningen: De Facilitator bouwt een agenda aan de hand van de actuele spanningen zoals gedefinieerd in Artikel 3.3.4 (a). De verwerking van ieder punt gebeurt om de beurt en de eigenaar van de spanning doet dit door Piraten met relevante Rollen te betrekken bij de spanning totdat er een manier is gevonden om de spanning op te lossen. Als er Eerstvolgende Acties of Projecten worden geaccepteerd tijdens deze dialoog dan is de Secretaris verantwoordelijk voor het vastleggen en het verspreiden hiervan naar alle deelnemers. De Facilitator heeft het Doel om ieder agenda punt te behandeld en heeft het recht om een dialoog af te breken als deze dat Doel in de weg staat.

(f) Sluitings-Ronde: De Facilitator geeft iedere Piraat om de beurt de ruimte om een afsluitende reflectie, of andere gedachten die zijn veroorzaakt door het Actie Overleg, te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

4.2.3.1 Proces verandering

Een Cirkel mag een Beleid aannemen om iets te veranderen of toe te voegen aan dit proces.

4.2.2 Vervanging voor afwezige leden

Als een Gedefinieerde Rol van de Cirkel geheel of gedeeltelijk ondervertegenwoordigd is in een Actie Overleg, omdat een Piraat afwezig is, dan mag de LeadLink van de Cirkel handelen namens die Rol. Als de LeadLink ook afwezig is, dan mag iedere deelnemer Eerstvolgende Acties of Projecten accepteren namens die Rol. Echter die mogen, door de Piraat die de Rol normaal vervult, worden behandeld als verzoeken die worden gedaan onder de voorwaarden van Artikel 4.1.2 (b).

4.3 Individuele Actie

Als Piraat van de Organisatie ben je in sommige gevallen bevoegd om te handelen buiten de autoriteit van je Rollen, of om zelfs de regels van deze Broncode te breken. Door te handelen vanuit deze uitgebreide autoriteit neem je 'Individuele Actie' en ben je gebonden aan de volgende regels:

4.3.1 Toegestane situaties

Je mag alleen Individuele Actie nemen als al het volgende waar is:

(a) Je handelt te goeder trouw om het Doel te dienen of om de Verantwoordelijkheden van een Rol of de gehele organisatie uit te drukken.

(b) Je gelooft redelijkerwijs dat jouw actie meer Spanning oplost of voorkomt voor de Organisatie dan dat die mogelijk zou creëren.

(c) Jouw actie veroorzaakt niet, committeert zich niet aan, staat niet toe of vervreemdt ook op een andere manier geen middelen of andere activa van de Organisatie, buiten datgene waarvoor je al de toestemming hebt om uit te geven.

(d) Als je actie in strijd is met Domeinen of Beleid maar je gelooft niet dat er genoeg tijd is om permissie te vragen via de voorgeschreven regels, of om een Bestuurlijke verandering door te voeren die jouw actie toestaat, en je weet zeker dat er niet veel van de potentiële waarde van dat Domein of beleid verloren gaat.

4.3.2 Communicatie & herstel

Bij het nemen van een Individuele Actie heb je de plicht om die Actie, en de intentie erachter, uit te leggen aan iedere Piraat die een Rol vervult die mogelijk aanzienlijk beïnvloed is. Bij verzoek van een Piraat heb je ook de plicht om redelijke aanvullende maatregelen te nemen om te helpen bij het oplossen van Spanningen die gecreëerd zijn door jouw Individuele Actie.

Als jouw Individuele Actie effectief handelde vanuit een andere Rol, of een Domein of Beleid heeft geschaad, dan moet je bij verzoek van de Piraat die normaal de Rol, het Domein of de Domeinafspraak beheert, of op verzoek van de LeadLink die de geraakte entiteit beheert, stoppen met het nemen van een gelijksoortige Individuele Actie.

4.3.3 Beleid verhelderen

Als jouw Individuele Actie een onderdeel is van een terugkerende Actie of een Rol die nodig is voor de Cirkel, en die activiteit of Rol is nog niet expliciet vastgelegd in het Bestuur van de Cirkel, dan ben je verantwoordelijk om vervolgstappen te nemen om die spanning op te lossen. Die vervolgstappen kunnen inhouden dat je Bestuur voorstelt om in de behoefte te voorzien of je kunt stappen nemen om de noodzaak voor deze actie of Rol te verwijderen.

4.3.4 Prioriteren van de vereiste gevolgen

Nadat je een Individuele Actie hebt genomen heb je de plicht om de vereiste gevolgen die gedefinieerd zijn in dit Artikel te prioriteren boven het uitvoeren van je reguliere werk. Echter, de LeadLink van de Cirkel die volledig alle Rollen bevat die aanzienlijk beïnvloed waren door jouw actie kan deze standaard prioriteit nog veranderen.

Artikel 5: Implementatie Kwesties

5.1 Gezaghebbende krijgen nieuwe bevoegdheden

Door het aannemen van deze Broncode geven de Gezaghebbende hun bevoegdheden op om de Organisatie te besturen en te leiden door haar Piraten te vertellen wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen. De bevoegdheden die ze hebben worden bepaald aan de hand van de autoriteit die hen word gegeven via de regels en processen van deze Broncode. Echter, als een uitzondering op deze regel, mogen de Gezaghebbende doorgaan met het uitoefenen van die bevoegdheden waarvan ze niet de macht hebben om die te delegeren, zoals vereist Beleid buiten de controle van de Organisatie of zoals vastgelegd in de statuten van de Organisatie. Deze bevoegdheden blijven bestaan totdat die situatie veranderd.

5.2 Anker Cirkel

Bij het aannemen van deze Broncode, moeten de Gezaghebbende een eerste Cirkel vaststellen om het algehele Doel van de Organisatie uit te drukken. Deze 'Anker Cirkel' wordt de breedste Cirkel in de Organisatie en beheert automatisch alle Domeinen die de Organisatie zelf beheert.

5.2.1 Links naar de Anker Cirkel

De Gezaghebbende mogen een eerste LeadLink van de Anker Cirkel benoemen. Als alternatief kunnen de Gezaghebbende de Anker Cirkel zonder LeadLink laten en een of meerdere initiële Koppel Links naar de Anker Cirkel creëren in plaats van een LeadLink.

5.2.2 Handelen zonder een LeadLink

Als de Anker Cirkel geen LeadLink heeft dan worden alle besluiten die normaal de autoriteit van de LeadLink vereisen geldige uitkomsten van het Bestuursproces van de Cirkel. Iedere Rol in de Cirkel kan dus LeadLink autoriteit uitvoeren door een besluit als verandering van Bestuur van de cirkel voor te stellen, gebruikmakend van de regels in Artikel III.

Verder, in een Anker Cirkel zonder LeadLink, wordt de normale autoriteit van Rollen om autocratisch Domeinen van een Cirkel te beïnvloeden (zie Artikel 2.1.2) ingetrokken. In plaats daarvan, mogen de Rollen van de Cirkel alleen invloed uitoefenen op Domeinen als een Domeinafspraak die beïnvloeding expliciet toestaat, of, als alternatief, door de actie voor te stellen via het Bestuursproces, precies zoals hierboven Gedefinieerde over de LeadLink autoriteit.

5.2.3 Doel van de Organisatie

De Anker Cirkel is automatisch verantwoordelijk voor het ontdekken en uitdrukken van het Doel van de Organisatie in haar geheel. Het Doel van de Organisatie is het diepste creatieve potentieel die zij duurzaam kan uitdrukken in de wereld, rekening houdend met alle beperkingen die hiermee te maken hebben en alles wat ervoor beschikbaar is. Dat geldt ook voor haar historie, huidige capaciteiten, beschikbare middelen, Piraten, karakter, cultuur, bedrijfsstructuur, merk, markt bewustzijn en alle andere relevante middelen of factoren.

De LeadLink van de Anker Cirkel krijgt deze Verantwoordelijk standaard automatisch en mag het Doel vastleggen en updaten om deze Verantwoordelijkheid uit te voeren.

Als de Anker Cirkel geen LeadLink heeft word deze Verantwoordelijkheid automatisch van iedere Koppel Link naar de Anker Cirkel en elke van deze mag het Doel updaten door de update voor te stellen via het Bestuursproces van de Cirkel.

5.2.4 De Anker Cirkel updaten

De LeadLink van de Anker Cirkel heeft de autoriteit om de Cirkel een naam te geven, haar Domeinen te verhelderen en Verantwoordelijkheden toe te voegen of te wijzigen.

De LeadLink van de Anker Cirkel kan ook zijn of haar eigen vervanger benoemen indien gewenst, tenzij anders gespecificeerd door de Gezaghebbende.

5.2.5 Geen Super Cirkel

De Anker Cirkel heeft geen Super Cirkel en verkiest geen Cirkel Vertegenwoordiger.

5.3 Initiële structuur

De LeadLink van de Anker Cirkel mag een eerste structuur en Bestuur voor de Organisatie bepalen, buiten het gangbare Bestuursproces die vereist is door deze Broncode. Als die eerste structuur andere Cirkels omvat dan mogen de LeadLinks van die Cirkels hetzelfde doen met hun Cirkels. Deze autoriteit mag alleen worden gebruikt om een een eerste structuur te bepalen voor een Cirkel om mee te beginnen en voordat de Cirkel is gestart met het uitvoeren van haar Bestuursproces.

5.4 Bestaande Domeinafspraken en systemen

Alle bestaande Domeinafspraken en systemen waar de Organisatie mee werkt voor het aannemen van deze Broncode blijven volledig van kracht na de aanname, zelfs als deze beperkingen of bevoegdheden omvatten die niet in het Bestuurs-Document zijn vastgelegd. Dit kunnen bijvoorbeeld compensatiesystemen, aanname- en ontslagprocessen of werk gerelateerde Domeinafspraken zijn.

Echter, deze nagelaten Domeinafspraken en systemen zullen al hun betekenis en autoriteit verliezen zodra er Bestuur is gedefinieerd die ze vervangen of tegenspreken. Bovendien kunnen ze niet worden gewijzigd of toegevoegd in de oude vorm. Iedere poging om dat te doen moet eerst worden vastgelegd of op een andere manier bekrachtigd worden via het Bestuursproces zoals gedefinieerd in deze Broncode.

5.5 Broncode wijzigingen of intrekking

De Gezaghebbende of hun opvolgers mogen deze Broncode volledig wijzigen of intrekken, gebruikmakend van welke autoriteit en welk proces dan ook die ze hebben gebruikt om het aan te nemen. Wijzigingen moeten schriftelijk worden gemaakt en gepubliceerd worden op een plek die voor alle Piraten van de Organisatie toegankelijk is.

Bijlage A: Definitie Van KernRollen

LeadLink

Doel: De LeadLink vertegenwoordigd het Doel van de gehele Cirkel

Domeinen: Rollen toewijzen binnen de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Vertalen van het werk van de cirkel in gesegmenteerde Rollen (en indien nodig ander Bestuur)

 • Toewijzen van Piraten aan de Rollen van de Cirkel; de passendheid bewaken; feedback aanbieden om de passendheid te verbeteren; en het opnieuw toewijzen van Rollen aan andere Piraten als het zinvol is voor het verbeteren van de passendheid.

 • Toekennen van de middelen van de Cirkel aan haar verschillende Projecten en/of Rollen.

 • Vaststellen van relatieve prioriteiten en strategieën voor de Cirkel.

 • Bepalen van Metrieken voor de Cirkel.

 • Beperkingen in de Cirkel ten opzichte van de Super-Cirkel verwijderen

De LeadLink ‘erft’ alle aan de cirkel gegeven domeinen en verantwoordelijkheden, voor zover deze niet specifiek zijn gedelegeert aan een Rol of proces binnen de cirkel.

Cirkel Vertegenwoordiger

Doel: In de Super Cirkel vertegenwoordigd de Cirkel Vertegenwoordiger het Doel van de Sub-Cirkel; in de sub Cirkel is het Doel van de Cirkel Vertegenwoordiger om de Spanningen van de Sub Cirkel, die relevant zijn voor de Super Cirkel, te kanaliseren en op te lossen.

Verantwoordelijkheden:

 • Verwijderen van beperkingen in de bredere Organisatie die de Sub Cirkel beperken.

 • Nastreven om Spanningen die worden overgebracht door de leden van de Sub Cirkel te begrijpen en te onderscheiden welke geschikt zijn om te behandelen in de Super Cirkel.

 • Verstrekken van zicht aan de Super Cirkel over de gezondheid van de Sub Cirkel, inclusief het rapporteren van Metrieken of checklist items die zijn toegewezen aan de hele Sub Cirkel.

Facilitator

Doel: Begeleiden van het Rol- en Actie Overleg conform de spelregels van deze grondwet.

Verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden van de overleggen van de Cirkel die vereist zijn volgens de Broncode.

 • ContRoleren van de Overleggen en administratie van de Sub-Cirkels waar nodig en verklaren van een Processtoring bij het ontdekken van een patroon of gedrag dat in strijd is met de regels van de Broncode.

Secretaris

Doel: Handhaven en stabiliseren van de formele administratie van de Cirkel.

Domeinen: Alle vereiste vastlegging van de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Inplannen van de vereiste overleggen van de Cirkel, en alle Leden van de Cirkel op de hoogte brengen van de geplande tijden en locaties.

 • Vastleggen en publiceren van de uitkomsten van de vereiste overleggen van de Cirkel in het Bestuurs-Document en het bijhouden van een samengesteld overzicht van het huidige Bestuur van de Cirkel, checklist items en Metrieken.

 • Interpreteren van het Bestuurs-Document en de Broncode op verzoek.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


You can’t perform that action at this time.