Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (14 sloc) 850 Bytes
title nav lang permalink
Om
about
sv
sv/om/

avatar

Det här är en personlig blogg om saker och ting som jag jobbar på eller på annat sätt finner intressant. Huvudmålet med bloggen är att förbättra min Svenska, Engelska, och i framtiden även Japanska.

Bloggen i sig är genererad av-, och hostad av GitHub github. Detta görs med hjälp av statiska sidgeneratorn Jekyll jekyll.

Du kan hitta källkoden på [GitHubrepositorit] self_repo, och om inte anat angetts, så är allt innehåll licenserat under [MIT Licensen] self_license