Traductor d'articles de Viquipèdia centrat en les plantilles de referències.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
eixida.txt
entrada.txt
traductwa_ENaCA.py
traductwa_ESaCA.py

README.md

Traductwa

Traductor d'articles de Viquipèdia centrat en les plantilles de referències.

Amb els meus coneixements rudimentaris de programació amb Python i davant les males traduccions a nivell de codi fetes pel traductor automàtic de la pròpia Viquipèdia, vaig decidir crear aquest codi de Python per a traduir almenys les plantilles de referències.

Per ara hi ha codi per a traduir de la Viquipèdia en espanyol i la Viquipèdia en anglès al català.

Requeriments

Necessita el llenguatge de programació Python, versió 3.x, amb la biblioteca de codi re.

Funcionament

  1. Copies el codi wiki a l'arxiu entrada.txt i deses.
  2. Executes amb Python (al menys en les versions 3.x funciona) l'script adequat:
  • traductwa_ESaCA.py tradueix de la Viquipèdia en espanyol a la Viquipèdia en català.
  • traductwa_ENaCA.py tradueix de la Viquipèdia en anglès a la Viquipèdia en català.
  1. El resultat el trobaràs a eixida.txt