This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
UNMAINTAINED -- OOP project TU Delft
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Presentatie demos
data
documenten
lib
src/com/awesome/excelpp
.gitignore
README.md
eindproduct.zip

README.md

Excel++

##Werkwijze, om alles ordelijk te laten:

  • Voordat je nieuwe dingen gaat implementeren, eerst git pull (via CLI) uitvoeren (of via je GUI, maar ik weet niet hoe dat werkt). Als je dit niet doet, kan je waarschijnlijk niet pushen maar je kan ook andere wijzigingen ongedaan maken.
  • Nadat je je wijzigingen gepusht hebt, voeg dan even in de ChangeLog in de Google Drive toe wat je precies gedaan hebt en als dit nodig is, ook waarom. Zo kan de rest volgen waarom je iets op een bepaalde manier hebt gedaan en dit zal ook helpen bij het maken van het eindverslag.
  • Als er iets is dat niet helemaal lekker werkt, maak dan een Issue aan via de webinterface van GitHub. De anderen kunnen dan hier reageren en zo houden we alles overzichtelijk. Deze issues kunnen ook gesloten worden via een commit.

Als we over bepaalde dingen gaan beslissen (bijvoorbeeld welke toolkit te gebruiken), stel ik voor om dat via een email te doen die aan iedereen geaddresseerd is. Zo houden we ook dit proces overzichtelijk en kunnen we makkelijke bepaalde keuzes terug kijken.

##Code Coverage: Code Coverage