Webová aplikace, která připraví žádost o volební průkaz pro volby do Parlamentu ČR v 2017. Vygenerovanou žádost si volič může stáhnout podepsat a stahnout jako PDF.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_deploy
assets
css
files
images
js
.eslintignore
.eslintrc.js
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
favicon.ico
index.html
package-lock.json
package.json
spracuj.php
volby.php

README.md

Volby s volebním průkazem — volby.hlidacstatu.cz

============================

Webová aplikace, která připraví žádost o volební průkaz pro volby do Parlamentu ČR v 2017. Vygenerovanou žádost si volič může stáhnout podepsat a stahnout jako PDF.

Odeslání pomocí datové schránky či doručení s ověřeným podpisem na úřad (poštou, messenger) již musí volič provést sám.

Termíny

Žádost o volební průkaz

 1. Při osobní žádosti o volební průkaz v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.

 2. doručením písemné žádosti na úřad

  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče Žádost o volební průkaz pro volby do Parlamentu ČR v 2017 musí být na příslušný obecní úřad podle trvalého bydliště žadatele doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

  2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost o volební průkaz pro volby do Parlamentu ČR v 2017 musí být na příslušný obecní úřad podle trvalého bydliště žadatele zaslána nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.

Doručení volebního průkazu

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Ochrana osobní údajů:

Aplikace běží pouze na klientovi, nedochází k žádnému přenášení údajů na server provozovatele (Hlídač Státu z.ú.), tzn. z hlediska zákona o ochraně osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů.

Další

Nápad na aplikace vznikl na:
platforma.slovensko.digital

Aplikace byla vytvořena s použitím zdrojových kódů z https://github.com/marsher/volby-zo-zahranicia

Seznam podporovaných/otestovaných zařízení:

 • Windows 10, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • Windows 10, Chrome 47.0.2526.80 - Plná funkcionalita
 • Windows 10, Internet explorer 11.0.26 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 10, Edge 20.10260.16384.0 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 7, Chrome 46.0.2490.86m - Plná funkcionalita
 • Windows 7, Internet explorer 11.0.9600 - Funguje, ale náhľad PDF nefunguje, ale ponúka PDF na stiahnutie
 • Windows 7, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • Android 5.1.1, Chrome 47.0.2526.83 - Funguje, ale preview a finálnu verziu priamo sťahuje
 • Android 4.1, Opera - Nefunguje
 • Android 4.1, Sony Xperia E 4.1 (Vstavaý prehliadač) - Nefunguje
 • Android 4.1, Chrome - Náhľad nefunguje, súbory náhľadu a finálnej žiadosti sú automaticky stiahnuté
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Chrome 47.0.2526.106 (64-bit) - Plná funkcionalita
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Safari Version 9.0.1 - Plná funkcionalita
 • Mac OS X El Capitan v10.11.1, Firefox 43.0 - Plná funkcionalita
 • iOS 9.2 (iPad),Mobile Safari 9.0 - Plná funkcionalita
 • Ubuntu 14.10, Chrome 46.0.2490.86 - Podpisovanie je nefunkčné
 • Ubuntu 14.10, Firefox 42.0 - Plná funkcionalita
 • FreeBSD 10.2-RELEASE-p4, Firefox 41.0.2 - Plná funkcionalita