GitHub Repository for the GitBook "Forskning for forskerspirer"
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
kap1
kap2
kap3
kap4
kap5
node_modules
styles
.gitignore
GLOSSARY.md
LANGS.md
README.md
SUMMARY.md
book.json
cover.jpg
cover_small.jpg
forord.md
omboka.md

README.md

Forord

Du leser nå i en digital bok som vi har laget for elever i videregående skole som skal gjøre et humanistisk og\eller et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt. Den er laget for Holbergprisen i skolen, og er spesielt tilpasset forskerkonkurransen som Holbergprisen arrangerer hvert år. Innholdet passer også godt for skoleklasser som ikke deltar i konkurransen, men som vil gjennomføre et forskningsprosjekt. Dere finner fremdeles mange nyttige tips og innsikter i metodeheftet skrevet av Gisle Andersen i 2008. I denne boken har vi lagt mer vekt på hvordan dere skal komme i gang med de forskjellige delene et forskningsprosjekt gjerne består av. Det har også lagt litt større vekt på humanistiske forskningsmetoder.

Denne boken er en starthjelp forskerspirer innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Bak hver prosedyre og hvert prinsipp ligger det årevis med diskusjon og ulike perspektiver som vi ikke har mulighet å gå inn på her. Forskningslandskapet er alltid i endring og det som virker lurt i dag, trenger ikke nødvendigvis å være det i morgen. Det er allikevel noe som ikke ser ut til å forandre seg. De fleste forskere gjør det de gjør fordi de er nysgjerrige og søker kunnskap som kan hjelpe oss til å forstå verden rundt oss bedre. Det kan være vanskelig, tidkrevende og frusterende, men følelsen av å finne ut noe som ingen visste fra før, eller kunne knuse en allment akseptert myte er alltid verdt strevet. Med denne boken i bakhånd, håper vi at dere får smake på denne erfaringen.

Lykke til med forskningsprosjektet!

Knut Melvær, desember 2014

Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik fra Elvebakken videregående skole sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix / Holbergprisen
Vant Holbergprisen i skolen 2014: Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik fra Elvebakken videregående skole sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix / Holbergprisen