Ultoka goistyczna klubu Honte
Perl TeX
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.externalToolBuilders
.settings
diag
.cproject
.gitignore
.project
.texlipse
Makefile
README.md
board.png
board.xcf
kanji.pdf
kanji.svg
psgo.sty
ulotka-honte.tex

README.md

Ulotka Honte

Źródła ulotki przygotowanej w poznańskim klubie go. Przystosowana do wydruku dwustronnego, składana "na trzy". Daleko jej od ideału, widzimy ciągle niedociągnięcia, ale jest obecnie najlepszą jaką mamy ;)

Intalacja

Do kompilacji PDFa wymagany jest moduł perlowy sgf2dg oraz działajaca instalacja LaTeX'a.

Debian

Paczki debianowe są za stare.

Instalujemy:

$ sudo cpanp
CPAN Terminal> i Games::Go::Diagram

Dogrywamy pliki lokalnie zmienione:

sudo cp diag/Dg2Mp-patched.pm /usr/local/lib/perl/5.WERSJA.2/Games/Go/Dg2Mp.pm
sudo cp diag/sgf2dg.pl /usr/local/bin/sgf2dg

Windows

Nie wiem czy ktokolwiek próbował.

Kompilacja

Jest przygotowany Makefile, także przy poprawnej intalacji wystarczy:

make

Kontakt

Chętnie przyjmemi każdą pomoc w rozwoju ulotki. Można się z nami kontaktować mailowo na poznan@go.art.pl.