[NO] En Telegram bot som gir informasjon og varsler om kollektivtransporten i Oslo.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
src
.eslintrc.json
.gitignore
LICENSE
README.md
package-lock.json
package.json
pm2.json

README.md

OsloTransportBot (Norwegian only)

Dette er en Telegram bot som gir informasjon om offentlig transport i Oslo.

Features

  • Kan varsle automatisk ved problemer med Tbanen.
  • Andre transporttyper og mer funksjonalitet kommer.

Bruk

  • Sett opp botten på en server, med en Twitter API key og en Telegram bot API key.
  • Skriv /start for å registrere deg som en bruker av botten.
  • Skriv /oppdater for å aktivere eller deaktivere automatiske oppdateringer ved problemer.

Litt teknisk

Botten er programert i Node.JS v9.5.0.

For å sette opp botten, bruk kommandoen npm install for å sette opp node modulene. Deretter, kopier ./src/.end.sample til ./src/.env og fyll it informasjonen i den.