A map over the Oslo Metro, with positions estimated based on the real time system.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
client
config
server
.gitignore
LICENCE
README.md
requirements.txt

README.md

TbaneKart

Et kart som viser hvor togene i tbanen i Oslo er, beregnet basert på sanntidssystemet.

Fungerer ved at den sjekker neste avganger for alle stasjoner, og bruker de forventede avgangstidene til å beregne hva som er neste stasjon. Når systemet vet neste og forrige stasjon kan det beregne hvor langt det har kommet mellom disse stasjonene basert på tiden.

Kartet er uoffisielt, og benytter ikke offisiel posisjonsdata for togene. Det vil kunne vise tog på feil sted, og det vil ha bugs pga dette.

Viktig

Kartet viser ikke nøyaktige posisjoner, og viser bare tog i rute. Kartet kan ikke brukes til å se når man kan ferdes langs eller krysse sporet o.l. Å ferdes i skinnegangen til tbanenettverket er livsfarlig, og forbudt.

Teknisk

Kartet er kodet i Python 3.6, og benytter seg av Flask frameworket og Google Maps sin API.

Oppsett

  • Installer Python 3.6.
  • Klon eller last ned en kopi av repoet..
  • Kjør setup.py install for å installere dependencies..
  • Kopier eller bytt navn på client/init.example.js til client/init.js og fyll ut informasjonen i filen.
  • Sett opp en webserver til å vise client/ og kjør server/main.py.