Skip to content
This repository has been archived by the owner on May 5, 2021. It is now read-only.

IKAcc/RangeBrand

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رنگ‌برند
کد رنگ‌های رسمی برند‌های مطرح در ایران

رنگ‌برند یک لیست از برندهای مطرح در ایران (چه ایرانی، چه خارجی) است. در این لیست، کد رنگ‌های رسمی برند‌ها برای طراحان وب فارسی و یا طراحان گرافیک آماده شده. منابع رنگ‌برند رو دانلود کنید و از اون توی پروژه‌های خودتون استفاده کنید. همه‌ی این‌ها مجانین‌ (تحت لایسنس MIT)!

با فالو کردن در توئیتر، همیشه از اخبار و انتشار‌های رنگ‌برند به روز باشید: RangeBrand@.
همچنین اگه می‌خواهید به صورت رسمی با ما در ارتباط باشید، به ما ایمیل بزنید: RangeBrand@ikacc.ir

رنگ‌برند پروژه‌ای از باشگاه رایانش ایکا هست و توسط جاوید ایزدفر، ستاره کریمی و مهرنوش دشتی خلق شده و نگه‌داری میشه.

لایسنس

CSS رنگ‌برند تحت لایسنس MIT هست:

مشارکت

ما از هر نوع مشارکتی، توسط هر شخصی، حمایت می‌کنیم. لطفا راهنمای مشارکت را مطالعه کنید. در این راهنما، چگونگی درخواست دادن اضافه کردن برند، بدست آورد رنگ(های) برند، اعلام باگ و یا دادن ایده‌ها توضیح داده شده.

استفاده

less

@import 'path/to/rangebrand.less'

.an-element{
   color: @tb-taskulu;
}

css

  <link rel="stylesheet" href="path/to/rangebrand.min.css">

   <div class="rb-taskulu">بخشی با رنگ پس‌زمینه‌ی تسکولو</div>
   <span class="rb-taskulu-text">نوشته‌ای به رنگ تسکولو</span>

خالقین