A memory-based morphological parser for Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
api
mbmp
LICENCE.txt
README.md
mbmp_handleiding.pdf
setup.py

README.md

MBMP-morphological-parser

MBMP is een geheugen-gebaseerde morfologische parser voor de programmeertaal Python (http://www.python.org). De parser biedt de mogelijkheid om woorden te voorzien van een morfologische analyse. Dat kan de onderverdeling van een woord in morfemen zijn, de toekenning van POS-tags aan de morfemen van een woord of complete hiërarchische analyses. Daarnaast biedt het pakket de functionaliteit van een generieke geheugen-gebaseerde classificeerder die voor tal van taken ingezet kan worden. Lees voor details de handleiding (https://github.com/INL/MBMP-morphological-parser/blob/master/mbmp_handleiding.pdf?raw=true).

MBMP is gelicenseerd onder de Apache License 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).