Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
f8.pdf

README.md

Här är lite kod från dagens föreläsning, nu uppdaterad med void-pekare. Observera att detta inte är ett komplett exempel.

Vi utgick från ett träd enligt följande (nu uppdaterad för void-pekare):

I .h-filen har vi följande typ:

/// Något för användaren att hålla i
typedef struct tree tree_t;

/// Jämförelsefunktionen
typedef int(*cmp_func)(void *, void *);

I .c-filen återfinns resten:

/// Noderna i trädet
typedef struct node node_t;

struct tree
{
 node_t *root;
 cmp_func cmp;
};

En uppdaterad tree_new() som också tar emot en funktionspekare till jämförelsefunktionen som sparas i trädet:

tree_t *tree_new(cmp_func cmp)
{
 assert(cmp); 

 tree_t *t = calloc(1, sizeof(struct tree));
 t->cmp = cmp;
}

De nya funktionerna för att hitta något som finns i trädet. Observera att find() returnerar en pekare till den plats i trädet där vi återfinner den nod som håller det värde vi letar efter -- om den finns. Finns den inte returnerar find platsen där denna nod borde ha funnits. Vi kan alltså använda find både för att söka och sätta in saker i trädet!

node_t **find(node_t **n, void *k, cmp_func cmp) // bugfix 3/10/16 int k ==> void *k
{
 if (*n == NULL) return n;

 int key_comparison = cmp(k, (*n)->key);

 if (key_comparison < 0)
  {
   return find(&((*n)->left), k, cmp);
  }
 else if (key_comparison > 0)
  {
   return find(&((*n)->right), k, cmp);
  }
 else
  {
   return n;
  }
}

Och så här använder vi den:

bool tree_insert(tree_t *t, void *k, void *v)
{
 node_t **n_ptr = find(n, k, t->cmp);

 if (*n_ptr == NULL)
  {
   *n_ptr = node_new(k, v);
   return true;
  }
 else
  {
   return false;
  }
}

Det som är speciellt med denna kod -- i jämförelse med vad vi tidigare sett på kursen, är användandet av pekare till pekare.

Funktionen find() pekar opererar på en pekare i datastrukturen -- inte en pekare till någon nod i datastrukturen. I och med att vi hela tiden pekar ut en plats där en pekare finns har vi både möjlighet att läsa pekaren och därmed komma åt värdet, eller skriva pekare, och därmed ändra i datastrukturen.

t->root är och n->right (el. left) har typen node_t * där t är en tree_t * och n en node_t *. De är pekare till noder i datastrukturen.

&(t->root) och &(n->right) är av typen node_t **. De är pekare till fält i noder i datastrukturen som pekare ut andra noder i datastrukturen, ev. NULL.

Om n har typen node_t * så är n->key nyckeln och &(n->key) adressen den plats där n:s pekare till dess nyckel är sparad.

Om n har typen node_t ** så är (*n)->key nyckeln och &((*n)->key) adressen den plats där n:s pekare till dess nyckel är sparad.