Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Customer.java
CustomerTest.java
README.md
Simulation.java
Simulator.java
queue.gif

README.md

Simulering av kassorna i ett varuhus

Den här uppgiften går ut på att simulera hur köerna växer och krymper i ett varuhus. Genom att köra programmet med olika parametrar (antalet kassor, ankomsthastigheten hos kunderna, vid vilket tillfälle man öppnar nya kassor, och så vidare) kan man se hur länge en kund behöver köa i genomsnitt under olika tider på dygnet.

Programmet använder sig av ett antal olika klasser (dessa beskrivs i mer detalj längre ner):

 • Customer - En kund som har samlat på sig ett antal varor och nu vill betala.
 • Register - En kassa med tillhörande kundkö. Kassa kan vara öppen eller stängd.
 • Queue - Används av Register för att hålla koll på vilka kunder som står i kön.
 • Store - Håller koll på flera Registers som kunder kan ställa sig i kö till.
 • Simulation - Själva simuleringen som håller koll på en Store och när det anländer nya kunder till den, samt samlar in statistik.
 • Simulator - Skapar och kör en Simulation.

Simuleringen körs i diskreta tidssteg. Det betyder att hela systemet rör sig ett steg per tidsenhet. På ett tidssteg händer följande:

 • Varje kund som står längst fram i en kö får en av sina varor registrerad i kassan.
 • Varje kund som står längst fram i en kö och inte har några varor kvar att registrera lämnar varuhuset.
 • Om en ny kund har handlat klart (detta styrs av slumpen) går denne och ställer sig i en kö.
 • Om snittkölängden är för lång öppnas en ny kassa (om det finns någon mer kassa att öppna).
 • All relevant statistik om det nuvarande tidssteget samlas in.

Vi kan hålla koll på "vad klockan är" genom att se hur många tidssteg som har gått sedan vi startade simuleringen. Varje objekt håller själv reda på vad just det objektet ska göra när det går ett tidssteg.

Genom att skriva ut en grafisk representation av systemet varje tidssteg kan man få en animation av hur kunderna kommer och går. Ett förslag på hur det kan se ut är så här:

köanimering

Klassen Customer

En kund i vårt system behöver hålla koll på hur många varor hen har i sin korg samt vid vilken tidpunkt hen kom in i systemet. Följande attribut borde räcka:

 • int bornTime - Tidssteget som kunden kom in i systemet
 • int groceries - Antalet varor i kundens korg

Förutom en konstruktor behövs (åtminstone) följande metoder:

 • serve() - Registrera en av kundens varor (alltså minska på groceries)
 • isDone() - Fråga om kunden är färdig, dvs. om groceries är 0.

En kund behöver inte vara medveten om att tiden går (bornTime och groceries påverkas ju inte av tiden).

Klassen Register

En kassa måste veta om den är öppen eller stängd, samt hålla koll på kunderna som står i kö:

 • boolean open - true om kassan är öppen
 • Queue queue - En kö av kunderna som väntar på att behandlas. Kunden som står längst fram i kön är den som får sina varor behandlade.

Förutom en konstruktor behövs (åtminstone) följande metoder:

 • open() - Öppna kassan.
 • close() - Stäng kassan.
 • isOpen() - Är kassan öppen?
 • step() - Låt tiden gå ett steg i kassan. Det betyder att kunden som står först i kön får en vara registrerad.
 • hasCustomers() - Har kassan några kunder?
 • currentCustomerIsDone() - Är kunden som står längst fram i kön klar?
 • addToQueue(Customer c) - Ställ kunden c sist i kön.
 • removeCurrentCustomer() - Ta bort (och returnera) kunden som står först i kön.
 • getQueueLength() - Hur lång är kön?.

Notera att många av metoderna är lätta att implementera med hjälp av metoderna i klassen Queue!

Klassen Queue

En kö ser ut ungefär som en länkad lista, med skillnaden att man alltid lägger till element i ena änden och tar bort element i den andra. Precis som en länkad lista består en kö ett antal noder (nedan kallad Node, som med fördel kan ligga nästlad i Queue). En nod ser ut precis som länken i en länkad lista:

 • Customer element - Kunden som står på just den platsen i kön
 • Node next - Noden för platsen bakom den nuvarande.

I klassen Queue behövs referenser till första och sista noden i kön:

 • Node first - Noden som håller det första elementet
 • Node last - Noden som håller det sista elementet
 • int length - Antalet kunder i kön just nu (frivilligt, men praktiskt att ha)

Förutom en konstruktor behövs (åtminstone) följande metoder:

 • length() - Hur lång är kön?
 • enqueue(Customer c) - Ställ en kund sist i kön
 • dequeue() - Ta bort (och returnera) kunden som står först i kön.
 • first() - Returnera (men ta inte bort) kunden som står först i kön.

I en "riktig" implementation skulle det vara vettigt att till exempel använda Javas LinkedList även för kön, men eftersom vi vill att ni ska få övning i att implementera datastrukturer även i Java måste du implementera hela strukturen själv. I andra delar av programmet är det okej att använda standardbiblioteket!

Klassen Store

Eftersom vi bara är intresserade av kassorna representeras själva varuhuset bara av en array av kassor:

 • Register registers[] - Kassorna i varuhuset

Konstruktorn kan med fördel ta antalet kassor som argument, och bör öppna minst en av sina kassor. Förutom en konstruktor behövs (åtminstone) följande metoder:

 • getAverageQueueLength() - Vad är snittlängden för alla kassor i varuhuset?
 • newCustomer(Customer c) - Ställ kunden c i den kortaste kön.
 • step() - Tiden går ett steg i varuhuset.
 • openNewRegister() - Öppna en ny kassa (om det går).
 • getDoneCustomers() - Returnera alla kunder som är klara i det nuvarande tidssteget.

Klassen Simulation

Det här är klassen som håller koll på tiden och all statistik, och avgör när det kommer nya kunder och när det är dags att öppna nya kassor. Det är också den här klassen som tar emot simuleringens alla parametrar. Följande attribut är en bra början:

 • Store store - Varuhuset som simuleras
 • int time - Antalet tidssteg sedan simuleringen startade
 • int intensity - Sannolikheten (i procent) att det ska komma en ny kund vid varje tidssteg.
 • int maxGroceries - Maxantalet varor som en kund kan ha när hen kommer till kassan.
 • int thresholdForNewRegister - Vid vilken snittlängd en ny kassa öppnas.

Det kan också vara en bra idé att ha attribut för den statistik man samlar.

Förutom en konstruktor behövs nästan bara metoden step() som driver simuleringen framåt ett tidssteg. Detta bör ske i följande steg:

 1. Låt tiden gå ett steg i varuhuset.
 2. Slumpa ett heltal mellan 0 och 100 om heltalet är mindre än intensity, skapa en ny kund och skicka den till varuhuset. Antalet varor i kundens korg slumpas fram mellan 1 och maxGroceries.
 3. Hämta snittlängden på kassaköerna i varuhuset. Om den är högre än thresholdForNewRegister, öppna en ny kassa.
 4. Hämta alla kunder som är klara och samla in statistik från dem.

Du bör också ha metoder för att returnera den insamlade statistiken.

Klassen Simulator

Simulator är given och innehåller bara programmets main-metod som skapar en ny Simulation och anropar step på den ett visst antal gånger. Mellan varje tidssteg skrivs simuleringen ut och tråden som kör pausas i en halv sekund.

Det går förstås bra att ändra i Simulator om man vill, till exempel genom att låta programmet läsa in parametrar från en fil eller från kommandoradsargumenten.

Föreslagen arbetsgång

Jobba bottom-up och börja med den minsta klassen.

 1. Börja med att rita! Vilka klasser finns det? Hur hänger de samman, dvs. vilka funktioner fyller de för varandra? (Dvs. vilka metoder kommer klass X att använda hos klass Y, etc.) Fundera också över skillnaden mellan klasser och objekt (instanser av klasser) -- det finns en kö-klass, men hur många köer finns det?

 2. Nu är det dags att börja implementera! Börja med att skriva klassen Customer. Skriv ett enkelt program som testar att kund-klassen fungerar som den ska. Till exempel: skapa en kund med tre varor, anropa serve tre gånger och kontrollera att kunden är klar (med isDone). Ett förslag finns i CustomerTest.java.

 3. Den enda klassen du kan skriva härnäst är Queue (Register är beroende av Queue, Store är beroende av Register, Simulation är beroende av Store...). Börja med att skriva ett enkelt testprogram (som bara har en main-metod) som skapar en kö och några kunder, ställer kunderna i kön, plockar ut dem och kontrollerar att de kommer ut i rätt ordning.

  Själva klassen Queue är som sagt beroende av att det finns en klass för köns noder. Den kan med fördel vara definierad som en (privat) klass inuti klassen Queue. Du väljer själv om du vill ha get- och set-metoder för nodernas attribut eller om du vill komma åt dem direkt (jämför this.first.getNext() och this.first.next).

  Ett specialfall att tänka på är vad som händer om man försöker ta bort en kund ur en kö som redan är tom. Om detta händer är något förmodligen fel i programmet, så det är ett bra tillfälle att kasta ett undantag. Du kan skapa en klass för eget undantag på följande vis

  public class EmptyQueueException extends RuntimeException{}

  och sen kasta undantaget genom att skriva throw new EmptyQueueException().

 4. Nästa klass att skriva är Register. Precis som tidigare kan du testa den här klassen separat genom att skapa en kassa och några kunder, låta tiden gå några steg och kontrollera att kunderna behandlas som de ska. Notera att metoden step bara behandlar den första kunden. Det är Stores ansvar att plocka ut kunden när hen är klar.

 5. När kassaklassen är klar kan du skriva Store, som ju består av en samling kassor i en array. Många av metoderna går ut på att iterera över alla kassor och göra något särskilt. I Java kan du använda for-loopar för att iterera över en samling:

  for(Register r : this.registers) {
    ...
  }

  Loopen ovan kommer att iterera över hela this.registers och i varje steg av loopen binda r till en av kassorna i arrayen.

  Metoden getDoneCustomers ska returnera en samling av kunder. Du kan använda en array, din egen Queue eller någon datastruktur från Javas standardbibliotek.

  Det lättaste sättet att testa klassen är förmodligen att skapa en Store, lägga in ett par kunder med kända parametrar och anropa step och getDoneCustomers för att kontrollera att kunderna behandlas som de ska. Om något inte verkar funka kan du skriva ut hela varuhuset mellan varje steg för att se hur kunderna rör sig. Det är också en bra förberedelse för det sista steget:

 6. Sist kan du skriva klassen Simulation. Den viktigaste metoden är step, som beskrevs i mer detalj tidigare. Du kommer att behöva slumpa fram några tal. För att göra det kan du låta klassen ha följande attribut:

  Random random = new Random();

  Du måste importera java.util.Random för att den klassen ska hittas. När du har ett Random-objekt på det sättet kan du anropa random.nextInt(100) för att slumpa fram ett heltal mellan 0 och 100.

  Du kan välja själv mellan att ha flera metoder som alla returnerar varsin bit av statistiken, eller om du vill skapa en klass som lagrar all statistik och ha en metod som returnerar ett sådant objekt.

Fler tips

 • Använd privata metoder när du fuskar inom en klass. Till exempel, när du lägger till en ny kund i Store behöver du hitta den kortaste kön. Låtsas att det finns en metod som gör det åt dig, och implementera den senare!

 • Använd klassernas toString-metoder för att "rita upp" systemet. En kund kan skrivas ut som [n], där n är antalet varor i kundens korg. En kassa kan skrivas ut som X [ ] när den är stängd, och som [n]@@@ när den är öppen och det finns fyra kunder i kö. Den första kundens strängrepresentation får vi genom att anropa toString på den första kunden. Resterande kunder är bara length() - 1 stycken @. Ett varuhus kan skrivas ut genom att skriva ut varje kassa en rad i taget. En simulering kan skrivas ut genom att skriva ut varuhuset tillsammans med den insamlade statistiken.

 • Ett enkelt sätt att kontinuerligt mäta snittväntetiden är att istället mäta antalet färdiga kunder och deras sammanlagda väntetid. Då får man fram snittväntetiden genom att dela den sammanlagda väntetiden med antalet färdiga kunder.

Förslag på utökningar

 • Gör programmet lättare att testa genom att läsa parametrarna från kommandoraden eller från en fil, så att du inte behöver kompilera om för att köra med olika värden. Läs till exempel på om Properties.

 • Kö-strukturen som beskrivs ovan går att göra generell så att den inte bara kan lagra kunder. Gör klassen parametriskt polymorf, så att en kö av kunder istället skrivs som Queue<Customer>.

 • När det öppnar en ny kassa, låt kunder som står i en lång kö flytta över till den nya kassan (men bara om det innebär att de får en bättre plats än den de redan har). Detta kommer förmodligen kräva att du implementerar en metod i Queue för att returnera "svansen" av en kö.

 • Ett sätt att få in arv i uppgiften är att låta det finnas flera olika sorters kunder, till exempel pensionärer som tar dubbelt så lång tid på sig i kassan eller storfamiljer som kör med självscanning och därför alltid blir klara på ett enda tidssteg.

 • Du kan låta kunderna välja kö själva genom att skriva en metod chooseQueue(Register registers[]) som returnerar den kassa i registers som kunden vill bli ställd i. Du kan låta olika kunder ha olika strategi, till exempel att välja den kortaste kön eller kön med minst antal varor totalt. Detta kan kräva att du behöver något sätt att iterera över en kö. Se till exempel interfacet Iterable och hur det samspelar med for-loopar!

Rekommenderade mål på nivå tre

 1. Inluppsmål 4
 2. A2 - Fundera på vad varje klass behöver veta om de andra klasserna de använder. Hur hade du skrivit motsvarande kod i C?
 3. G16 - Vilka attribut (om några) ska vara synliga utifrån? Jämför att ha privata attribut med getters och setters med att bara ha publika attribut.
 4. I23 - Vad händer när man försöker plocka ut något ur en tom kö? Vem (om någon) ska ta hand om problemet? Vad händer om vi behöver öppna en ny kassa när det inte finns någon mer kassa att öppna? Hur meddelar vi det till omvärlden när typen på step är void?
 5. N40 - Vad händer när vi kompilerar vårt program? Vilka filer skapas? Vad händer om man byter ut någon av filerna och kör programmet? Hur skulle motsvarande program (med samma modularisering) fungera i C?

Rekommenderade mål på nivå fyra/fem

 1. E12 - Om du gör Queue generell.
 2. G17 - Om du kapslar in klassen noderna i Queue.
 3. I25 - Se punkt 4 ovan.
 4. J28 - När frigörs kund-objekten i programmet?