Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
src
README.md

README.md

Twitterish

Denna uppgift går ut på att skriva klart ett program som är halvfärdigt (det går att köra, men saker kan bli bättre). Programmet heter "Twitterish", och är en slags bastard mellan Twitter och Facebook. Twitterish består av två program som samverkar genom nätverket: en server och en eller flera klienter. Varje användare kör en instans av klientprogrammet, mot samma server. Endast en instans av servern behövs, och endast användare uppkopplade mot samma server kan se varandra och varandras poster.

Varje användare har en lista av vänner. Man kan lägga till vem som helst som vän som är uppkopplad mot samma server. Man kan ta bort vänner, och man kan välja att ignorera dem.

Meddelanden är korta textsträngar och skickas ut i etern (dvs. till servern) utan någon specifik mottagare. Servern lagrar alla meddelanden. (Startar man om servern har den inga meddelanden eller användare.)

När man hämtar ny information från servern får man en kopia av alla vänners meddelanden. Dessa visas då i omvänd kronologisk ordning. När man skriver ut meddelanden skall meddelanden från ignorerade vänner ignoreras.

Så här kan programmet se ut på klientsidan:

 _______    _ _  _      _   _
|__  __|   (_) | | |     (_)  | |
  | |_   ___| |_| |_ ___ _ __ _ ___| |__
  | \ \ /\ / / | __| __/ _ \ '__| / __| '_ \
  | |\ V V /| | |_| || __/ | | \__ \ | | |
  |_| \_/\_/ |_|\__|\__\___|_| |_|___/_| |_|

Enter your user id (email address): tobias.wrigstad@it.uu.se
Set your password:
Enter your user name: tobias
Logging in new user tobias.wrigstad@it.uu.se...
Received class Account message
Actions:
[P]ost message  | [U]pdate feed  | [A]dd friend   | [R]emove friend |
[I]gnore friend | [L]ist friends  | [E]dit account  | [Q]uit
P
Write your message on a single line:
Hej, hopp!
Message sent
Actions:
[P]ost message  | [U]pdate feed  | [A]dd friend   | [R]emove friend |
[I]gnore friend | [L]ist friends  | [E]dit account  | [Q]uit
U
Received class SyncResponse message
tobias says:
Hej, hopp!

Och så här ser programmet ut på serversidan för motsvarande körning:

!! Server listening for connections: 0.0.0.0/0.0.0.0:8080
!! Server got a connection from: /127.0.0.1:62180
<< Account
!! Server listening for connections: 0.0.0.0/0.0.0.0:8080
>> Received: PostMessage
>> Received: SyncRequest
<< SyncResponse
>> Received: Logout
!! tobias.wrigstad@it.uu.se left the building

Att starta programmet

För att starta programmet behöver du två terminalfönster. Ett för servern och ett för klienten. Servern staras först, så här:

$ java Server

Detta startar servern på port 8080. Om denna port redan är upptagen (t.ex. för att någon annan kör samma server på samma dator) kan man ange ett annat portnummer:

$ java Server 4711

Klienten startas så här:

$ java Twitterish localhost 8080

där localhost skall bytas ut mot IP-adressen till den dator där serven kör (om du inte kör klienten på samma dator som servern, i så fall kan du låta localhost stå!) och porten 8080 skall matcha serverns port. Alltså, om du har dragit igång servern på port 4711 och på datorn 131.239.44.12 blir det:

$ java Twitterish 131.239.44.12 4711

Klasser i systemet

Account

Håller information om en användare i systemet: namn, lösenord och unikt it (epostadress).

Feed

Alla poster i en klients "feed", dvs. de poster som har visats för klienten. (Denna klass är inte ordentligt integrerad med systemet.)

Post

Motsvarar ett meddelande i systemet. Varje post har ett globalt id (ett löpnummer) som ges av servern. En post är knuten till en avsändare (ett Account-objekt). Postens meddelande är en vanlig Java-sträng.

Twitterish

Detta är main-klassen på klientsidan. Den kopplar upp sig mot en server och skapar sedan en instans av klassen Client som är själv programmet.

Client

Här ligger huvudlogiken på klientsidan. Klassen innehåller flera metoder som direkt motsvarar handlingar i systemet:

 • postMessage()
 • addFriend()
 • removeFriend()
 • ignoreFriend()
 • quit()
 • editAccount()
 • listFriends()
 • updateFeed()

Endast en instans av klienten skall finnas per uppkopplad användare. Klienten har en huvudloop som frågar användaren efter vad som skall göras.

Server

Detta är main-klassen på serversidan. När detta program körs startas en server som lyssnar efter inkommande uppkopplingar. När en klient kopplar upp sig startas en ClientProxy som alltså är serverns bild av vad klienten har för sig. Det är genom detta objekt som all interaktion med servern sker.

ClientProxy

Här ligger huvudlogiken på serversidan. Denna klass har metoder som motsvarar handlingar på klientsidan:

 • logout(Account a) -- loggar ut en klient
 • postMessage(String msg) -- klienten skickar ett meddelande
 • addFriend(Account a) -- klienten lägger till en vän
 • removeFriend(Account a) -- klienten tar bort en vän
 • updateAccount(Account old, Account neu) -- klienten ändrar sin kontoinformation
 • sync() -- klienten vill synka sin bild av systemet med serverns bild

Meddelandeklasser

Följande klasser beskriver meddelanden som skickas mellan servern och klienterna. Namnen på klasserna ger en bra fingervisning om vilken typ av meddelande som avses.

 • AddFriend
 • RemoveFriend
 • Login
 • Logout
 • PostMessage
 • SyncRequest
 • SyncResponse

Objekt av klassen PostMessage innehåller en Java-sträng som innehåller ett meddelanden från klienten. På server-sidan görs detta meddelande om till ett Post-objekt, med ett globalt id-nummer, etc.

Objekt av klassen SyncRequest avser en begäran från klienten att få skickat till sig alla nya meddelanden och alla konton som servern känner till. Dessa kommer tillbaka inuti ett objekt av klassen SyncResponse.

Uppgifter

Denna uppgift består av 10 deluppgifter där tanken är att man skall göra en om dagen under sprinten. (Varje uppgift är absolut inte beräknad att ta en dag att göra.) Det kommer naturligtvis ta olika tid för olika personer -- vissa blir klara med allt första dagen, andra tar mer än 10 dagar på sig. Tanken med 10 deluppgifter är iallafall att försöka dela upp en uppgift i diskreta delar som kan lösas för sig.

Observera att uppgiften går ut på att göra MINST SJU av dessa 10. Man måste alltså inte göra alla 10 uppgifter om man inte vill.

Deluppgifterna kommer inte i någon särskild ordning nedan. Uppgift 3, 4 och 5 i den ordningen är bra startuppgifter som man kan använda för att komma in i koden.

Deluppgift 1: Filtrera meddelanden på servern

Servern känner till vilka användare som finns. De är lagrade som element i variabeln knownAccounts som är en mängd av Account-objekt, "konton". Varje konto motsvarar en användare i systemet, och varje konto har en lista över den användarens vänner.

När servern tar emot en SyncRequest från en användare svarar den för närvarande med alla meddelanden och alla användares konton. Detta är implementerat i metoden sync() i klassen ClientProxy på serversidan.

Denna uppgift har två delar som kan lösas separat:

 1. De meddelanden som skickas som resultat av en SyncRequest från användare A skall inte innhålla meddelanden från användare som inte är vänner med A.
 2. De meddelanden som skickas som resultat av en SyncRequest från användare A skall inte innhålla meddelanden äldre än den senaste SyncRequest:en från A.

Del 2. ovan kan lösas genom att man t.ex. sparar storleken på posts varje gång man tar emot en SyncRequest. Nästa gång man tar emot en SyncRequest från samma användare tittar man var storleken var på posts vid tidpunkten för senaste requesten. Om storleken inte har ändrats finns inga nya meddelanden. Om storleken har ökat från N till M är de M-N nya meddelandena som skall skickas.

Del 1. ovan kan lösas genom att implementera en funktion filterMessages() som tar emot en lista av meddelanden och returnerar en ny lista med endast de meddelanden vars avsändare finns i a:s vänlista.

Titta på dokumentationen för listor i Java som visar hur man lägger till och tar bort saker ur en lista. Det finns också gott om exempel i källkoden för programmet redan.

Deluppgift 2: Filtrera meddelanden på klientsidan

Klienten har möjlighet att ignorera vissa vänner. Poster från vänner som är i "ignorera-listan" skall inte visas. Detta är för närvarande inte implementerat.

Lösningen till denna uppgift är liknande den för filtrering på serversidan. Logiken skall läggas i klassen Feed, i metoden render(). Tanken bakom att lägga logiken där är att om en användare ber om att få gamla poster visade igen, skall de vänner som är i ignorera listan nu användas för att avgöra om en post skall visas eller ej -- inte de som var vid då posten ursprungligen visades.

Observera att klassen Feed inte är korrekt integrerad i systemet. I funktionen newPost() läggs poster in i feeden, men feeden används inte för att skriva ut, och vad värre är -- newPost() anropas aldrig. En lämplig plats att anropa newPost() på är i sync().

Deluppgift 3: Unignore friend

Man kan förtillfället lägga till vänner i ignorera-listan, men inte ta bort. Utöka funktionaliteten i programmet med stöd för att ta bort någon från ignorera-listan. Du behöver ändra i action() i Client som ligger i Twitterish.java, titta på t.ex. hur ignoreFriend() är implementerad som ledning.

Deluppgift 4: Stöd för att skriva ut meddelande

För tillfället finns det inte något stöd för att skriva ut alla meddelanden på skärmen. De skrivs ut som en sido-effekt av att syncWithServer() körs. Ändra så att syncWithServer() inte skriver ut meddelanden på skärmen, och lägg till ett separat alternativ, [U]pdate feed, som skriver ut meddelanden med hjälp av det Feed-objekt som redan finns i klienten och som också är en del av deluppgiften "Filtrera meddelanden på klienstidan".

Observera också mängden delegering som görs vid utskrifter av en feed. myFeed.renderAll() bygger en sträng med alla meddelanden genom att be varje meddelande att bygga en sträng av sig själv.

Deluppgift 5: Uppdatera namn

Varje konto har ett namn knutet till sig. Detta kan användaren ändra när hen vill. Eftersom varje uppkopplad klient har sin egen kopia av alla användares konton uppstår en inconsistency varje gång en användare ändrar sitt namn. Exempel:

Användare A och B är uppkopplade mot servern S. A och B har båda synkat med servern. A postar ett meddelande M, som skickas till S. A byter sedan namn till X. Detta medför att A:s konto skickas till S igen. Nästa gång B synkar med servern visas M, men A står fortfarande som avsändare -- inte X.

Varje gång en användare synkar med servern skickar servern alla meddelanden och alla konton. Observera att nya kopior av alla objekt skickas -- ingenting delas någonsin mellan servern och dess klienter, och alla objekt som skickas till en klient är nya objekt som klienten aldrig har sett, även om de kan ha exakt samma innehåll som objekt som klienten redan har.

En lösning på problemet med inkonsekvens mellan namn är att ersätta alla gamla konton med nya. Då uppstår ett annat problem, nämligen att alla vänner som det aktuella kontot (loggedInUser) har pekar på de gamla kopiorna. Detta problem kan lösas genom att också ersätta det aktuella kontot med ett som kommer från servern, men observera att det konto som kommer från servern inte vet något om vilka vänner som för närvarande ignoreras, och inte har något lösenord.

Deluppgift 6: Kopiering av lösenord

Varje gång servern skickar en kopia av ett konto till en klient kopieras all informationen i detta konto, inklusive lösenord. Lösenordet borde vara en hemlighet mellan servern och varje klient och inte skickas vidare som en del av informationen om vilka användare som för närvarande är uppkopplade.

Se till att inte lösenordet skickas vidare till andra klienter. Detta sker för närvarande i sync() i klassen ClientProxy, satsen:

new HashSet<Account>(this.server.getAccounts())

skapar en ny mängd med alla konton med i serverns konto-lista. Kopieringen av dessa sker sedan i metoden writeObject.

Ett sätt att lösa denna uppgift är att skapa en egen mängd av konton, accountsNoPasswords, och använda denna istället för this.server.getAccounts() ovan. För att skapa en egen sådan mängd av konton kan man börja med att skapa en tom mängd:

Set<account> accountsNoPasswords = new HashSet<Account>();

och sedan göra accountsNoPasswords.add(...) på nya konton som man skapar själv via en metod safeCopy() i klassen Account som man själv måste lägga till. Denna kan i stort sett implementeras så här:

public safeCopy() {
 return new Account(...); 
}

Ett annat sätt att lösa denna uppgift, som är bättre men mer avancerat, är att skilja Account från lösenordet. Flytta lösenordet till klassen Login istället och hantera allt som har med lösenordet att göra mot denna klass. Denna lösning på uppgiften medger att konton kopieras fritt eftersom de inte innehåller något lösenord.

Lösenordet skickas från klienten till servern vid tre tillfällen:

 1. Första gången en klient kopplar upp sig mot servern.
 2. När en klient som redan har kopplat upp sig tidigare vill koppla upp sig igen.
 3. När en uppkopplad klient byter sitt lösenord.

I fallen 1 och 2 ovan registreras helt enkelt lösenordet hos servern. Det görs automatiskt i och med att servern sparar alla konton, men om man bryter ut lösenord från konton måste lösenordet sparas på annat sätt.

I fallet 2 ovan skickar klienten ett lösenord till servern som kontrollerar att det är korrekt.

Deluppgift 7: Fungerande vänförfrågan

Denna deluppgift är något större och involverar förändringar både på klienten och servern samtidigre. Hur vänförfrågningar sköts är för närvarande ganska trasigt. En klient A som känner till en klient B kan lägga till B som vän, utan att B har något att säga till om. Vän-konceptet antyder något dubbelriktat, dvs. något mer i stil med hur vänskap fungerar på t.ex. Facebook.

Denna deluppgift går ut på att implementera vänförfrågningar enligt följande schema:

 1. A skickar en förfrågan till B om att bli vänner till servern.
 2. Vid nästa sync från B skickar servern vänförfrågan vidare till B. Servern håller en vänförfrågan i 24 timmar. Om B inte synkat med servern innan dess kommer A att få ett meddelande om att vänförfrågan inte kunde levereras. Detta meddelande till A hålls också i 24 timmar. Om A inte synkar med servern innan dess kastar servern bort svaret också, och A får helt sonika börja om.
 3. Om B synkar och får en vänförfrågan från A skall/får B svara ja eller nej. B kan direkt flagga A som vän vid ja. Svaret skickas till servern för leverans till A vid nästa synk. A och B läggs också till i varandras respektive vänlistor. Om A inte synkar inom 24 timmar kastas svaret och A (B) tas bort ut B:s (A:s) vänlista på servern så att A försvinner ut B-klientens vänlista vid nästa synk.

Denna deluppgift kräver att man implementerar några nya klasser:

 • FriendRequest (A vill bli vän med B)
 • FriendRequestResponse (B svarar ja/nej på vänförfrågan från A)

Servern måste också spara vilka vänförfrågningar som är pågående just nu så att den kan hålla koll på när de påbörjades för att kasta bort förfrågningarna när de legat för länge (se ovan). Ett sätt att göra detta är att skapa en ny klass OutstandingFriendRequest som sparar en starttid, vem som frågar och vem som blir tillfrågad, och om svar har inkommit, och vad det i så fall var. Man kan spara en lista av sådana objekt på servern, Varje gång en klient (t.ex. A) gör en synk kan servern gå igenom listan av vänförfrågningar för att se om något har hänt -- t.ex. om B har svarat ja på A:s tidigare vänförfrågan, eller om en helt orelaterad förfrågan har legat för länge.

Nedan är några diagram i ASCII-notation som visar interaktionen som beskrevs ovan på ett mer översiktligt vis:

Framgångrik vänförfrågan:

          A              Server             B
          |               |              |
          | Can A befriend B?      |              |
          +---------------------------->|              |
          |               |              |
          |               | Can A befriend B?     |
          |               +--------------------------->|
          |               |              |
          |               |              | Update friendships
          |               | Yes            |
          |               |<---------------------------+
          |               |              |
          | Yes             |              |
          |<----------------------------+              |
          |               |              |
 Update friendships |               |              |
          |               |              |
          |               |              |

Att säga nej till vänförfrågan:

          A              Server             B
          |               |              |
          | Can A befriend B?      |              |
          +---------------------------->|              |
          |               |              |
          |               | Can A befriend B?     |
          |               +--------------------------->|
          |               |              |
          |               |              | 
          |               | No             |
          |               |<---------------------------+
          |               |              |
          | No             |              |
          |<----------------------------+              |
          |               |              |
          |               |              |
          |               |              |

Vänförfrågan some inte lyckas i tid:

          A              Server             B
          |               |              |
          |               | Disconnect         |
          |               |<---------------------------+
          |               |              |
          |               |              |
          | Can A befriend B?      |              |
          +---------------------------->|              |
          |               | Store request       |
          |               |              |

                     ... 24 h passes

          | sync            |              |
          +---------------------------->|              |
          |               | Go through requests    |
          |               |              |
          | Request timeout       |              |
          |<----------------------------+              |
          |               |              |
          |               |              |
          |               |              |

Deluppgift 8: Kommentarer

Skall vara möjligt att ge kommentarer.

Denna deluppgift går ut på att lägga till stöd för att kommentera och gilla poster i programmet. Det kan tänkas se ut så här:

Broman säger:
En gentleman är en man som kan spela dragspel, men avstår.
(17 personer gillar detta)

  | Sigge:
  | +1
  |
  | Gunilla:
  | Vad är det för fel på dragspel, det är ju halva Kivik?!
  '--------------------

Du får själv bestämma hur gränssnittet för att lägga in kommentarer skall se ut. T.ex. så här:

 1. Användaren får välja att kommentera ett meddelande
 2. Alla meddelande listas i en numrerad lista
 3. Användaren väljer vad som skall kommenteras genom att mata in ett nummer
 4. Användaren mata in sin kommentar
 5. Skärmen ritas om med kommentarer

(Och motsvarande för att gilla.)

Implementationen av detta kan göras t.ex. genom att man utökar Post-klassen med en lista av kommentarer. Dessa kan antingen vara Post-objekt vars kommentarlistor alltid är tomma (alt. -- implementera stöd för nästlade kommentarer, etc.) eller så kan man skapa en särskild klass för kommentarer, t.ex. Comment med erforderlig information, som avsändare, etc. Alla meddelanden och poster skall ha ett globalt id. Om du använder en separat Comment-klass skall denna få globala id:n på samma sätt som Post-objekt.

Gillanden kan med fördel implementeras som en räknare i Post-klassen (alltså, det är inget krav på att kunna visa vem som gillar vad). För att skicka ett gillande från klienten till servern kan man t.ex. använda en separat Like-klass (alt. använda Comment-klassen). Använd det globala post id:t för att identifiera vilket meddelande som en kommentar/ett gillande avser.

Du kan med fördel ändra i render() i Post så för att skriva ut kommentarerna som en del av att posten skrivs ut.

Deluppgift 9: Throttling

Throttling innebär att man begränsar tillgången till någon resurs, t.ex. nätverk eller CPU. I detta fall vill vi begränsa antalet gånger en klient får skicka meddelanden till servern under en given tidsperiod. Detta skall implementeras i två steg, dels på servern och dels på klienten.

Om klienten märker att den kommer att skicka mer än 10 meddelanden per sekund, eller fler än 60 meddelanden per minut skall den sluta skicka meddelandena och istället lägga dem i en kö efter vilket klienten skall skicka ett meddelande i sekunden tills kön är tom. Om kön växer till fler än 3600 element skall klienten avslutas.

En trevlig implementation gör detta i en separat tråd, men eftersom vi inte går igenom trådbegreppet på denna kurs i någon större detalj är det inte på något sätt ett krav.

På serversidan vill vi också monitorera hur ivrigt klienter skickar meddelanden. Servern skall logga ut klienter som bryter mot volymreglerna ovan (tolkningsutrymme medges). För att undvika att servern går in i en oändlig loop och spyr ut meddelanden på nätverket skall servern avsluta sig själv om den märker att den skickar mer än 1000 meddelanden per 1 minut.

Vidare skall servern inte tillåta fler än 64 samtidiga uppkopplade klienter.

Deluppgift 10: Refaktorera och Dokumentera koden med JavaDoc

Som ett led i att förstå koden, gå igenom den och skriv JavaDoc-kommentarer för varje metod och klass och generera HTML-dokumentation.

I samband med detta, gör ett refaktoreringspass för att se om det inte går att hitta bättre namn på klasser och variabler.

Rekommenderade mål på nivå tre

 1. Inluppsmål 4
 2. A2 - Fundera på vad varje klass behöver veta om de andra klasserna de använder. Hur hade du skrivit motsvarande kod i C?
 3. E11 - Används redan på ett flertal ställen i koden.
 4. G16 - Vilka attribut (om några) ska vara synliga utifrån? Jämför att ha privata attribut med getters och setters med att bara ha publika attribut.
 5. H19 - kommer in direkt på grund av alla kopior av allt, t.ex. när vi vill ändra namn.
 6. N40 - Vad händer när vi kompilerar vårt program? Vilka filer skapas? Vad händer om man byter ut någon av filerna och kör programmet? Hur skulle motsvarande program (med samma modularisering) fungera i C?

Rekommenderade mål på nivå fyra/fem

 1. H21 - Om du refaktorerar meddelandeklasserna till en klasshierarki. (Detta gås igenom i nästa sprint!)
 2. G17 - Används redan. Finns det fler möjligheter?
 3. I24 och I25 - finns mycket som kan gå fel i detta program.
 4. J28 - När frigörs kund-objekten i programmet?