Kursmaterial för IOOPM 2017
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
extramaterial Initial commit (incomplete) Aug 25, 2017
forelasningar Added missing files Nov 27, 2017
labbar
uppgifter Clarified some comments Nov 13, 2017
.gitignore Initial commit Aug 23, 2017
README.md Initial commit (incomplete) Aug 25, 2017

README.md

IOOPM 2017

Välkommen till kursrepot för 2017 års instans av Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik! Här hittar du alla former av utdelat material, det vill säga inlämningsuppgifter, föreläsningsbilder, övningsuppgifter, screencasts (inspelade föreläsningar) och så vidare. Repot är organiserat som följer:

  • Under forelasningar hittar du föreläsningsbilder och eventuell utdelad kod från de fysiska föreläsningarna.
  • Under uppgifter hittar du kursens inlämningsuppgifter.
  • Under labbar hittar du kursens labbar, inklusive labbarna för de två första veckorna.
  • Under extramaterial hittar du allt annat.

Mer information finns i dessa katalogers README.md.

Det här repot kommer att uppdateras under kursens gång, så om du har det klonat, ha för vana att uppdatera regelbundet (kör git pull varje gång du ska sätta dig och programmera). Om du vill ändra på någon fil i repot rekommenderar vi att du först kopierar den (kanske till ditt eget repo?) så att du inte riskerar att få ditt arbete överskrivet om filen uppdateras av oss senare. Du kan använda GitHub för att följa aktiviteten i repot, se vad som ändras etc.

Sist men inte minst: om du hittar något som är fel (länkar som inte funkar, kod som inte gör vad den ska, stavfel, etc.) vill vi gärna få veta det! Använd GitHubs issue-tracker och rapportera alla konstigheter du hittar så försöker vi fixa det så snart vi kan. Vi tar också tacksamt emot pull requests.