Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Destroy.java
README.md
f15.pdf
f17-20.pdf
f22.pdf
hamcrest-core-1.3.jar
junit-4.12.jar

README.md

Java-föreläsningarna

Under denna del av kursen brukar det ta olika lång tid att gå igenom samma material olika år. Föreläsning 17--20 kan vara klar redan vid föreläsning 19...

 • Föreläsning 15
 • Föreläsning 16 hade inga bilder
  • Vi skrev ett program Destroy.java för att fylla minnet (kompilera med javac Destroy.java och kör med java -Xmx10M Destroy)
  • Vi diskuterade mycket översiktligt Javas virtuella maskin (JVM)
  • Vi pratade om skillnaden mellan lokala variabler och medlemsvariabler och scoping-regler
  • Vi såg exempel på användande av final-nyckelordet
  • Vi talade om hur automatisk skräpsamling letar igenom stack och heap och städar bort sådan som inte är nåbart (jmf. läckage i C) [se t.ex. här och här)
 • Föreläsning 17--20